eОбучениеЛОКАЛНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА еОБУЧЕНИЕ
1.
2.
Център за информационни ресурси
3.
Електротехнически факултет
4.
Енергомашиностроителен факултет
5.
6.
Машиностроителен факултет
7.
Факултет Автоматика
8.
Факултет по телекомуникации
9.
Факултет Компютърни системи и управление
10.
Факултет по транспорта
11.
Стопански факултет
12.
Факултет приложна математика и информатика
13.
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт
14.
Франкофонски отдел по Електроинженерство (ФОЕ)
15.
Отдел за инженерно обучение на английски език
16.
Център за непрекъснато обучение