Формуляри за кандидатстване

 • Университетска харта Еразъм (разширена-обучение и практика)
 • Двустранно споразумение
 • Указание за попълване на двустранно споразумение
 • Валидни договори за 2011/2012 година
 • Писмо за намерения за практика
 • Писмо за намерения за персонала

 • Таблица на икономическите сектори
 • Таблица на кодовете по държави
 • Таблица на кодовете и областите на знание
 • Типов договор за практика
 • Типов договор за персонала

 • Речник на специализирани термини по програма Еразъм