Студентска мобилност с цел обучение


Информация
 1. Критерии и условия за участие
 2. Таблица с кодове по държави
 3. Таблица с кодове по области на знание
 4. Таблица на икономическите сектори
 5. Студентска харта Еразъм
 6. Грантове по държави
 7. Таблица с актуални договори по университети за 2018 / 2019 г.
 8. Факултетни координатори по програма „Еразъм +“
 9. Онлайн система за настаняване и резервация

Документи за подбор и класиране
 1. Обява за подбор на студенти
 2. Предложение за комисия за проверка на общата компетентност
 3. Заповед за комисия за проверка на общата компетентност с критерии за селекция
 4. Протокол от комисията за проверка на общата компетентност с критерии за селекция и Декларация за конфликт на интереси
 5. Заявление за участие в програма "Еразъм +"
 6. Уверение от факултета за актуално студентско състояние с общ успех до момента (за студенти)
 7. Копие от заповедта за зачисляване за докторантура (за докторанти)
 8. Диплома / сертификат за владеене на чужд език (минимум B1 ниво), с изключение на студентите от ФАИО, ФаГИОПМ и ФФОЕ

Документи за заминаване
 1. Декларация от факултета за признаване на обучението - 2 екземпляра
 2. Формуляр за кандидатстване (Application form) - 3 екземпляра
 3. Договор за обучение (Learning agreement for studies) - 3 екземпляра
  - Указания за попълване
 4. Личен договор с ТУ-София - 3 екземпляра
  Личният договор да е придружен с удостоверение от банка за открита лична сметка в евро, съдържащо име, IBAN и BIC - 3 екземпляра
 5. Пълномощно с нотариална заверка на лице, което да представлява студента пред ТУ-София в прериода на реализиране на мобилността - 1 екземпляр
 6. Декларация за лични данни - 1 екземпляр
 7. Сертификат за Еразъм+ грант - Certificate of Erasmus+ grants - 2 екземпляра
 8. Примерен текст на покана
 9. Копие от европейска здравна карта и застраховка "Медицински разходи в чужбина" - 1 екземпляр
  - Указания за застраховане.

Документи за отчет
 1. Договор за обучение подписан и подпечатан от приемащия университет - Learning agreement
 2. Формуляр за кандидатстване, подписан и подпечатан от приемащия университет - Application form
 3. Бордни карти/автобусни билети, печат в паспорта (при пътуване с автомобил) или други документи, удостоверяващи влизането и напускането на страната, в която се реализира мобилността
 4. Финален отчет - изпратен онлайн в 7 дневен срок