ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧУЖДЕНЦИ, КАНДИДАТ - ДОКТОРАНТИ
ИЛИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ в ТУ - София

І. Условия за кандидатстване, необходими документи, класиране
В ТУ- София могат да кандидатстват за докторанти чужденци, които притежават диплома за висше образование, отговаряща на образователно-квалификационна степен "магистър".

Необходими документи:

  1. Молба по образец, съдържаща кратки биографични данни и наименование на желаната от кандидата специалност за обучение - MS-Word формат  ;  PDF формат
  2. Копие от дипломата за висше образование.
  3. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата за кандидатстване и заверено от съответните органи.
  4. Документ за идентичност на имена - за кандидати с двойно гражданство.
  5. Два броя снимки.

Документите № 2 и № 3 трябва да бъдат преведени, легализирани и заверени от консулската служба към посолството на Р България в съответната страна. При отсъствие на такова, документите се легализират по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи- Министерство на образованието, министерство на външните работи, дипломатическо или консулско представителство, оторизирано да обслужва за РБългария.

Документите се представят по един от следните начини:

ІІ. Обучение на приетите докторанти или специализанти.

Обучението в образователната и научна степен "доктор" се провежда по избрана научна специалност, не е задължително да бъде от научното направление, съответстващо на професионалното направление, в което е придобита образователно-квалификационната степен "магистър". Същото се отнася и за специализанти. В този случай обучението се провежда по индивидуална програма, включваща основни дисциплини за степен "бакалавър" плюс "магистър".

Редовното обучение за образователна и научна степен "доктор" след придобита магистърска степен е минимум три години и за задочно - 4 години.

Специализантите се обучават за повишаване на квалификацията и за задълбочаване на подготовката в определена професионална или научна област.

Обучението на чуждестранни граждани може да бъде провеждано и на чужд език /английски, френски, немски и руски/.

ІІІ. Такси за обучение

Таксите за обучение се определят ежегодно с постановление на Министерски съвет.

За учебната 2014/2015 г. таксата за докторант или за специализант за редовно обучение е 3 500 евро, а за задочно обучение е 2 000 евро.

За кандидати с двойно гражданство - таксата за обучение е 50% от пълната такса.

Заплащането на таксата може да стане по два начина:

            БНБ - София, Централно управление
            пл. "Княз Александър І" №1
            SWIFT BNBGBGSF
            IBAN BG 14BNBG 9661 3400 103641

ІV. Обща информация

Всеки чуждестранен докторант или специализант, пожелал да живее на общежитие, се настанява. Наемът е в рамките на 30 евро.

Месечната издръжка е около 150 евро.

Необходимата виза за влизане в Р България можете да получите от посолството ни или консулския отдел в съответната страна, като представите писмото за приемането Ви за обучение в ТУ - София и валиден паспорт за годината на кандидатстването.

За контакти:
Е-mail:  madlen@tu-sofia.bg
Тел.      00359 2 965 25 92

  Чуждестранни студенти