1. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КЛАСИРАНЕ

1.1 Кандидатстване

В ТУ- София могат да кандидатстват за студенти чужденци, които притежават диплома за средно образование, осигуряваща им достъп до обучение в съответните висши училища на страната, в която е придобито средното образование.

1.2 Необходими документи

а) Молба по образец, съдържаща кратки биографични данни, точен адрес, телефон и наименование на желаната от кандидата специалност за обучение MS-Word формат  ;  PDF формат

б)Копие от:

в) Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование, или документ от кандидат - студентски изпит, държан в съответната държава.

г) Академична справка - при кандидатстване за продължаване на обучението от друг университет.

д) Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата за кандидатстване и заверено от съответните органи в страната, от която кандидатства лицето.

е) Копие от документи за самоличност.

ж) Четири броя снимки.

Документите от т. б, в, г и д трябва да бъдат преведени, легализирани и заверени от консулската служба към посолството на Р България в страната, от която са издадени. Ако няма посолство, документите се легализират по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи. За кандидатите от Р Турция дипломата и приложението /транскриптът/ трябва да се заверят в областния отдел „Просвета” и при областния управител с апостил. Кандидатите без двойно гражданство трябва да приложат и копия на всички необходими документи.

Таксата за кандидатстване на чуждестранни граждани е 30 лева (заплаща се при подаване на документите).
Пълният комплект документи се представя по един от следните начини:

 • лично в канцеларията на отдел "Чуждестранни студенти", ТУ – София;
 • с препоръчана пратка на адрес: Отдел "Чуждестранни студенти", Технически университет - София, бул. „Климент Охридски" № 8, София - 1000, България;
 • чрез специално упълномощени лица от ТУ – София;
 • чрез Министерството на образованието и науката за лица, пристигащи от страни с рестриктивен режим;
 • за места по държавна поръчка гражданите на Македония, Украйна, Молдова и др.следва да подават документите си в Министерството на образованието и науката, където полагат изпит за прием в съответната специалност.

1.3 Класиране

Класирането на кандидат - студентите за пълен курс на обучение за степен „бакалавър” се извършва въз основа на оценките по математика /минимум три години/ и по физика от дипломата им за средно образование, които не трябва да са по-ниски от 62% от съответния максимално възможен успех според приетата система за оценяване /не по-ниски от „3” по турската система за оценяване/.

2. ЗАПИСВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

2.1 Прием чрез подготвително обучениие - за кандидати, които не владеят езика, на който се преподава специалността

Преди започване на обучението по специалности приетите за студенти чужденци преминават подготвителен десетмесечен езиков и специализиран курс на български или английски език, който включва и основни дисциплини като математика, физика, информатика. Това дава възможност за бързо адаптиране към условията за обучение в ТУ - София. Успешно завършилите този подготвителен курс получават свидетелства и могат да се запишат в първи или в по-горен курс.

2.2 Прием чрез изпит - за кандидати, които владеят езика, на който се преподава специалността

 • За специалностите с преподаване на чужд език се признават успешно положените международни изпити за владеене на език, като това се удостоверява с оригинален документ и негово копие както следва:

за английски език:
1. CAE (Cambridge Certificate in Advanced English).
2. CPE (Certificate of Proficiency in English).
3. IELTS (bands 6, 7, 8, 9).
4. PITMAN – Higher Intermediate – Advanced.
5. TOEFEL (с минимум 550, 213 или 100 т.).

за немски език – положили успешно Deutsches Abitur или изпитите Deutshes Sprachdiplom der Stufe II (DSD II), Zentrale berstufenprufung (ZOP) или TestDaF.

за френски език – издържали успешно държавен зрелостен изпит по френски език; или имащи максимална оценка по френски език в дипломата за средно образование; или притежаващи сертификати B1 или B2 или C1 за владеене на френски език.

 • Кандидат-студенти, владеещи съответно български, английски, немски или френски език, които не притежават горните документи, полагат тест по езика. Успешно издържалите се записват за съответния курс в специалност по избор.

2.3 Прием за продължаване на образованието – за кандидати, обучавали се в друг университет или завършили степен на висше образование

Курсът, в който ще бъдат записани кандидат-студентите за продължаване на образованието си от друг университет за ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”, се определя от съответния факултет въз основа на информацията, съдържаща се в представената академична справка или дипломата за ОКС „бакалавър”. Тук също важат изискванията по т.2.1 или 2.2. Редовното обучение за образователно-квалификационна степен "бакалавър" е четиригодишно.

За получаване на степен "магистър" по съответната специалност курсът на обучение е година и половина след степен "бакалавър". Магистърска степен може да бъде записана и в друга специалност, различна от бакалавърската. В този случай обучението започва с подготвителна година за изучаване на основни дисциплини, формиращи специалността.

След успешно завършване на пълен курс на обучение ТУ - София издава диплома за „бакалавър” или „магистър” и приложение с хорариума на всяка от изучаваните дисциплини и получените оценки /кредити/.

3. ВИЗА ЗА ОБУЧЕНИЕ, ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ И ОБЩЕЖИТИЕ:

3.1 Необходимата виза за обучение /тип „Д”/ се получава от посолствата на Р България в съответната държава. Там трябва да се представи удостоверение от Министерството на образованието, младежта и науката за приемане и валиден национален паспорт.

3.2 Студентите, които са приети по държавна поръчка и по междуправителствени спогодби, както и тези, които притежават ЕГН, се осигуряват здравно от университета до навършване на 26 годишна възраст /при условие, че не работят/. Останалите чуждестранни студенти нямат право на здравно осигуряване от ТУ-София.

3.3 Настаняване в общежитие става според възможностите на университета. Наемът е в рамките на 50-60 евро /в зависимост от стаята/.
Месечната издръжка на студент е около 200 евро.

4. ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Таксите се определят ежегодно с постановление на Министерския съвет.

За уч. 2014/2015 г. за редовно обучение те са:
- пълната годишна такса за подготвителния езиков и специализиран курс е 2 500 евро, а за всеки следващ курс - 3000 евро;
- за студенти с двойно гражданство, едното от които е българско, таксата за обучение е в размер на 50% от пълната такса.
- студентите приети по ПМС 103/1993 г. и ПМС 228/1997 г. и гражданите на държави, членки на ЕС и ЕИП, заплащат такси за обучение при условията и реда, определени за българските граждани.

Заплащането става след уведомително писмо от ТУ - София, че лицето е прието за студент.

Годишните такси се внасят на две равни вноски в началото на всеки семестър.

Заплащането може да стане по два начина:.
- в равностойност на български лева по официалния курс на БНБ за евро (1 евро е равно на 1.95583 лв.) - в касата на ТУ-София, стая 1340;
- в евро - с банков превод по сметка на ТУ-София

  БНБ - София, Централно управление
  пл. "Княз Александър І" № 1
  SWIFT BNBGBGSF
  IBAN BG 14BNBG 9661 3400 103641

Важни дати:
Приемане на документи: от 01.06.2014 г.
Краен срок за записване: 30 октомври 2014 г.
Учебната 2014/2015 година започва на 29 септември 2014 г. (на 13.10.2014 г. за първи курс магистри)

Специалности за ОКС бакалавър

Специалности за ОКС магистър

За информация се обръщайте към отдел "Чуждестранни студенти":
Е-mail:  foreign.stud@tu-sofia.bg
Телефон:  00359 2 9653303;  00359 2 9653546
Факс:  00359 2 8623125