Университетска Компютърна мрежа

   WWW сървъри в ТУ-София
   Статистика за сървър www.tu-sofia.bg
   Трафик на УКМ 
   Инструкции за конфигуриране на Dial-Up Networking за Windows 9x, Windows 2000, NT 4, XP  
   Статистика и смяна на парола за Remote Access Server (RAS)
   WiFi зони в ТУ - София
  Списък на системните администраторите към факултетите в ТУ-София
 

назад