- Безкасово изплащане на месечните стипендии на редовните докторанти


докторанти

I. КАК СЕ СТАВА ДОКТОРАНТ ?

II. КОНКУРСИ
      1. График за прием на докторанти за 2013/2014
      2. Заповед за прием на редовни и задочни докторанти за 2013/2014 (преобявени места)
      3. Конкурси за прием на редовни и задочни докторанти за 2013/2014

III. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
      1. Закон за висшето образование
      2. Закон за развитието на академичния състав в РБ
      3. Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в РБ
      4. Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени в ТУ–София
      5. Правилник за условията и реда за заемане на академични длъжности в ТУ–София
      6. Правилник за устройството и дейността на ТУ - София, Раздел Пети – Докторанти и специализанти
      7. Постановление № 90 от 26 май 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии
          на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации
      8. Наредба за ползване на студентските общежития и столове

IV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧУЖДЕНЦИ, кандидат-докторанти и специализанти в ТУ-София

V. КРЕДИТИРАНЕ на студенти и докторанти

докторанти
За получаване на по-пълна информация, справки и др. се обръщайте към
главен експерт ”Докторанти” маг. инж. Мадлен Николова Левкова, бл. II, ет. 3, ст. 2312,
тел. (02) 965-2592, E-mail: madlen@tu-sofia.bg