ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА НАТРУПВАНЕ И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ
от 2017/2018 учебна година (включително)

Факултет Автоматика
Специалност
Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Автоматика, информационна и
    управляваща техника
бакалавър
бакалавър задочно
магистър
магистър зад.
магистър изр.
магистър доп.
курс 1


маг.курс
курс 2курс 3курс 42. Системи за енергоефективно управление
магистър
магистър зад.
маг.курс
     
3. Вградени системи за управление
магистър
магистър задочно
маг.курс
     
Електротехнически факултет
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Електроенергетика и ектрообзавеждане
бакалавър
магистър
маг. допълв.
маг. изравн.
курс 1
маг. курс
маг. к. доп.
маг. к. изр.
курс 2
курс 3
курс 4
2. Електротехника
бакалавър
магистър
маг. допълв.
курс 1
маг. курс
маг. к. доп.
курс 2
курс 3
курс 4
3. Възобновяеми енергийни източници и електрически генератори
магистър
маг. курс
     
Енергомашиностроителен факултет
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Топлоенергетика и ядрена енергетика
бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3
курс 4
2. Топлоенергетика
магистър
маг. курс
 
 
 
3. Ядрена енергетика
магистър
маг.курс
 
 
 
4. Газово инженерство и мениджмънт
магистър
маг. курс 1
маг. курс 2
 
 
5. Хидравлична и пневматична техника
бакалавър
магистър
курс 1
маг.курс
курс 2
курс 3
курс 4
6. Текстилна техника и технологии
бакалавър
магистър
магистър зад.
курс 1
маг. курс
маг.курс 1
курс 2

маг.курс 2
курс 3

 
курс 4
7. Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти
бакалавър
магистър
курс 1
маг.курс
курс 2
курс 3
курс 4
Машинно-технологичен факултет
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Дигитални индустриални технологии   Бакалавър   Магистър
бакалавър
магистър
магистър изр.
магистър доп.об.
курс 1
маг.курс
маг.курс изр.
магистър доп.об.
курс 2
курс 3
курс 4
2. Индустриални технологии
бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3
курс 4
3. Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето
бакалавър
магистър
маг. подг.
маг. допълв.
курс 1
маг. курс
маг. курс - P
маг. курс - C
курс 2
курс 3

 
курс 4

 
4. Инженерна екология
магистър
маг. изравн.
маг.курс
маг.к. израв.
     
Машиностроителен факултет
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Машиностроене и уредостроене
бакалавър
магистър
курс 1
маг.курс
курс 2
курс 3
курс 4
2. Мехатроника
бакалавър
магистър
курс 1
маг.курс
курс 2
курс 3
курс 4
3. Инженерен дизайн
бакалавър
магистър
курс 1
маг.курс
курс 2
курс 3
курс 4
4. Инженерна логистика
магистър
маг.курс
 
 
 
5. Tехническо законодателство и
     управление на качеството
магистър
маг.курс
 
 
 
Факултет Електронна техника и технологии
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Електроника
бакалавър
магистър
маг. задочно
курс 1
маг. курс
маг. зад. k1
курс 2
 
маг. зад. к2
курс 3 курс 4
2. Микротехнологии и наноинженеринг
магистър
маг. курс
     
Факултет по телекомуникации
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Телекомуникации
бакалавър
магистър
маг. допълв.
маг. подготв.
курс 1
маг.курс
маг. к. доп.
маг. к. подг.
курс 2
курс 3
курс 4
2. Телекомуникационно инженерство
    (на английски)
бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3
курс 4
3. Иновативни комуникационни технологии и предприемачество
магистър
курс 1
курс 2
   
Факултет Компютърни системи и технологии
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Информационни технологии в индустрията
бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3
курс 4
2. Компютърни науки и инженерство
    (на английски)  -   бакалавър;  магистър
бакалавър
магистър
курс 1
маг. курс
курс 2
курс 3
курс 4
3. Компютърно и софтуерно инженерство
    бакалавър;  магистър
бакалавър
магистър
курс 1
маг. курс
курс 2
курс 3
курс 4
4. Компютърни технологии и приложно
    програмиране
магистър
маг. курс
 
 
 
5. Компютърна визуализация и мултимедия
магистър
маг. курс
 
 
 
6. Информационни технологии
магистър
маг. курс
 
 
 
7. Графичен и web дизайн
магистър
маг. курс
 
 
 
8. Иновативни информационни и комуникационни технологии
магистър
маг. курс
 
 
 
Факултет по транспорта
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Транспортна техника и технологии
бакалавър
магистър
курс 1
маг. курс
курс 2
курс 3
курс 4
2. Авиационна техника и технологии
бакалавър
магистър
курс 1
маг. курс
курс 2
курс 3
курс 4
3. Технология и управление на транспорта
бакалавър
магистър
курс 1
маг. курс
курс 2
курс 3
курс 4
Стопански факултет
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Индустриален мениджмънт
бакалавър
магистър изр.
курс 1
маг. курс
маг. изр.
курс 2
курс 3
курс 4
2. Стопанско управление
бакалавър
магистър
маг. доп.
маг. изр.
курс 1
маг.курс
маг. доп.
маг. изр.
курс 2
курс 3
курс 4
3. Публична администрация
бакалавър
магистър
курс 1
маг. курс
курс 2
курс 3
курс 4
4. Управление на проекти
магистър
маг. доп.
маг. курс
маг. доп.
     
5. Мениджмънт в електроенергетиката
магистър
маг. изр.
маг. курс
маг. изр.
     
6. Мениджмънт и бизнес информационни системи
бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3
курс 4
Факултет приложна математика и информатика
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Приложна математика, Приложна математика и информатика
бакалавър
магистър
курс 1
маг.курс
курс 2
курс 3
курс 4
2. Инженерна Физика
бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3
курс 4
3. Информатика и софтуерни науки
бакалавър
магистър
маг. зимен сем.
маг. летен сем.
изравнителен
маг. зимен сем. (англ. ез.)
маг. летен сем. (англ. ез.)
курс 1
маг.курс

квалификационна х-ка
курс 2
курс 3
курс 4
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Общо машиностроене
бакалавър
магистър
х-ка бакалавър
х-ка магистър
2. Компютърни системи и технологии
бакалавър магистър
х-ка бакалавър
х-ка магистър
3. Индустриален мениджмънт
магистър
маг. изравн.
х-ка магистър
х-ка маг. изравнителен
4. Стопанско управление
магистър
маг. изравн.
х-ка магистър
х-ка маг. изравнителен
Факултет за английско инженерно обучение
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Индустриално инженерство (на английски)
    бакалавър;   магистър
бакалавър
магистър
курс 1
маг. курс
курс 2
курс 3
курс 4
2. Бизнес информатика (на английски)
магистър
маг. курс
 
 
 
3. Електронно управление (на английски)
магистър
маг. курс
 
 
 
4. Управление на ресурси в предприятията
    (на английски)
магистър
маг. курс
 
 
 
  Факултет за френско обучение по електроинженерство
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Електроинженерство магистри
курс 1   курс 2   курс 3   курс 4   курс 5
Колеж – Сливен, ТУ–София
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Хранителни технологии в бита и туризма
бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3
 
2. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника
бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3
 
3. Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия
бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3
 
4. Мениджмънт на алтернативния туризъм
бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3
 
Инженерно-педагогически факултет – Сливен
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Aвтоматика, информационна и управляваща техника

магистър
магистър доп.об.
маг. изр.

маг. курс
магистър доп.об.
маг. изр.
2. Електротехника
бакалавър
магистър
маг. допълв.
маг. изравн. 1
маг. изравн. 2
курс 1
маг. курс
маг. допълв.
маг. изравн. 1
маг. изравн. 2
курс 2
курс 3
курс 4
3. Машиностроителна техника и технологии
бакалавър
магистър
курс 1
маг. курс
курс 2
курс 3
курс 4
4. Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници

магистър
маг. израв. 1
маг. израв. 2

маг. курс
маг. израв. 1
маг. израв. 2
5. Учител
бакалавър
к. 1, 2, 3, 4
6. Компютърни технологии в машиностроенето
бакалавър
магистър
маг. допълв.
маг. изр. P1
маг. изр. P2
к. 1, 2, 3, 4
маг. курс
маг. допълв.
маг. изр. P1
маг. изр. P2
7. ИТП
магистър
8. Автотранспортна техника
бакалавър
магистър
маг. допълв.
маг. изр. P1
маг. изр. P2
курс 1
маг. курс
маг. допълв.
маг. изр. P1
маг. изр. P2
курс 2
курс 3
курс 4
9. Автоматика и информационни технологии
бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3
курс 4
10. Компютърна бизнес информатика
магистър
маг. допълв.
маг. курс
маг. допълв.
 
 
 
11. Отоплителна, вентилационна и климатична техника
бакалавър
магистър
маг. израв. P1
маг. израв. P2
курс 1
маг. курс
маг. израв. P1
маг. израв. P2
курс 2
   маг. изр. P2_I
маг. изр. P2_II
курс 3
курс 4
12. Автотехническа експертиза
магистър
магистър доп.
маг. курс
маг. курс доп.
 
 
 
13. Проектиране и технологии за облекло и текстил - задочно
магистър
маг. допълв.
маг. курс
маг. курс доп.
 
 
 
14. Индустриално инженерство (на английски език)
бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3
курс 4
15. Компютърна бизнес информатика
магистър
магистър доп.об.
магистър
магистър доп. об.
16. Мениджмънт на туристическия бизнес
магистър
магистър доп.об.
магистър
магистър доп. об.
Технически университет - филиал Пловдив (ФЕА)
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Aвтоматика, информационна и
    управляваща техника
бакалавър
магистър
курс 1
маг.курс 1
курс 2
маг.курс 2
курс 3
курс 4
2. Компютърни системи и технологии
бакалавър
магистър
курс 1
маг.курс 1
курс 2
маг.курс 2
курс 3
курс 4
3. Електроника
бакалавър
магистър
курс 1
маг. курс
курс 2
курс 3
курс 4
4. Електротехника
бакалавър
магистър
курс 1
маг.курс 1
курс 2
маг.курс 2
курс 3
курс 4

нагоре
назад