Факултет Автоматика

ФА Управление Канцеларии Катедри Специалности

ФА - Администрация

Декан

Име: Емил Костов Николов
Научна степен: професор, дтн, д-р, д.х.к., инж.
Телефон: (+359 2) 965 34 17
Факс:  
E-mail: nicoloff@tu-sofia.bg
Кабинет: 2350

Заместник декан по учебна дейност, развитие
академичен състав и координация

Име: Нина Георгиева Николова
Научна степен: Доцент, д-р, инж.
Телефон: 965 25 57
Факс:  
E-mail: ninan@tu-sofia.bg
Кабинет: 2215Ж

Заместник декан по научна, изследователска и приложна
дейност, развитие на материалната база

Име: Александър Каменов Ищев
Научна степен: доцент, д-р, инж.
Телефон: 965 24 20
Факс:  
E-mail: ichtev@tu-sofia.bg
Кабинет: 2515

Заместник декан по международна и вътрешна
интеграция, акредитация и атестация

Име: Симона К. Филипова-Петракиева
Научна степен: доцент, д-р, инж.
Телефон: 965 25 57
Факс:  
E-mail: petrakievas-te@tu-sofia.bg
Кабинет: 2215Ж