ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

 

Катедра “Автоматизация на дискретното производство” и

ННТД по АДП при НТС по машиностроене

ОРГАНИЗИРАТ

В ДНИТЕ НА НАУКАТА НА ТУ - СОФИЯ

ХXVII международна научно-техническа конференция

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ДИСКРЕТНОТО ПРОИЗВОДСТВО

АДП -2018”

 

21 юни ÷ 24 юни  2018 г.

База Созопол на ТУ- София

 ИЗТЕГЛЯНЕ НА ШАБЛОН                                        ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЗАЯВКАТА

 

 

ТЕМАТИЧНИ НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

1.       Теоретични проблеми на автоматизацията на дискретното производство

2.       Технологии и машини за автоматизираното дискретно производство

3.       Автоматизиране потока на детайлите

4.       Промишлени роботи и роботизирани комплекси

5.       Автоматизация на монтажа

6.       Мехатроника

7.       Системи за управление в дискретното производство

8.       Иновации и инженеринг на автоматизираното дискретно производство

9.       CAD/CAM/CAE системи и виртуално инженерство

ПО ВАЖНИ СРОКОВЕ:

·         20 март 2018 г. – Изпращане на заявка за доклади.

·         08 май 2018 г. Изпращане пълен текст на докладите, в съответствие с изискванията.

·         31 май 2018 г. – Заплащане на таксата за правоучастие по банков път или в брой – касата на НИС на ТУ – София.

·         21 юни 2018 г. след 1400 - Настаняване

·         22 юни 2018 г. от 0800 до 1000  часа – Регистрация на участниците, заплащане на таксата за правоучастие в МНТК АДП – 2018” и получаване на сборник с доклади и другите материали за конференцията във фоайето на База Созопол на ТУ- София

·         22 юни 2018 г. 1000 часа – Откриване на XXVII МНТК “АДП 2018

·         22 юни ÷ 24 юни 2018 г. – Пленарни и постерни научни доклади

УКАЗАНИЯ

1.       Приетите и правилно оформени доклади ще бъдат публикувани в Сборник доклади на ТУ – София и в Научни известия на НТС по машиностроене - ISSN-1310-3946, като всеки автор ще получи сборника доклади в електронен вид при регистрацията на Конференцията.

2.       Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор самостоятелно или в съавторство е 2 при една заплатена такса.

3.       Регламентът за изнасяне и обсъждане на един доклад е до 10 минути.

4.       Работната програма за провеждането на XXVII МНТК “АДП – 2018” ще бъде публикувана своевременно в сайта на ТУ.

5.       Работни езици: български, руски, немски и английски.

6.       Таксата за правоучастие е в размер на 85 (oсемдесет и пет) лв. (включваща сборник доклади в електронен вид и други конферентни материали). По желание може да се получи печатно издание на сборника срещу 15 (петнадесет) лв.  заплатени при получаването му, като това трябва да бъде отбелязано в заявката за участие.

Същата може да се заплати:

          по банкова сметка IBAN BG24 BNBG 9661 3100 1038 01; BIC код на БНБ – София: BNBGBGSD за МНТК “АДП – 2018” договор № 6353-6 /2005

           в брой – касата на НИС на ТУ – София или по време на регистрацията на участниците в конференцията.

7.       Регистрацията на участниците ще се извърши на 22.06.2018 г.от 8 до 10 часа във фоайето на База Созопол на ТУ- София.

8.       Адрес за изпращане на материалите: adp-konf@tu-sofia.bg.

9.       Телефони за справка: 02 965-27-55; 02 965-38-46; Е-mail: adp-konf@tu-sofia.bg

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

1.       Пълният текст на докладите е до 6 стр., вкл. фигурите и таблиците.

2.       Изпраща се пълният текст на доклада на E-mail: adp-konf@tu-sofia.bg.

3.       Докладите могат да се представят на български, руски, немски или английски език.

4.       Докладите ще бъдат отпечатани в Сборник доклади на ТУ – София и в Научни известия на НТС по машиностроене, ISSN-13 10 – 3946.

5.       Шаблон за оформяне на докладите можете да изтеглите от ТУК, всички графични елементи в текста трябва да са импортирани в jpg файлове с резолюция минимум 200 dpi и хоризонтален размер не повече от 16 сm.

Тази заявка  попълнена и придружена с резюме на доклада до 10 реда трябва

да се получи до 20.03.2018  г. на адрес:1000 София бул.”Кл.Охридски” № 8 ТУ Катедра “АДП”, за ННТК “АДП 2018”

или на E-mail: adp-konf@tu-sofia.bg.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. дтн инж. Георги Михов – Ректор на ТУ – София 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

доц. д-р инж. Панчо Томов – зам. декан на МФ

НАУЧЕН СЕКРЕТАР: доц. д-р инж. Стилиян Николов – Р-л кат. АДП

ЧЛЕНОВЕ:

проф. д-р инж. Иван Ламин – МАМИ - Москва

проф. д-р инж. Уве Фюсел - ТУ-Дрезден

проф. д-р инж. Каха Деметрашвили – ТУ-Тбилиси

проф. д-р инж. Петр Лоуда – ТУ-Либерец

проф. д-р инж. Симеон Симеонов – ТУ-Бърно

проф. д-р инж. Властимир Никулич - НУ-Ниш

проф. д-р инж. Ненад Павлович – НУ-Ниш

проф. д-р инж. Виктор Гавриловски – СУ-Скопие

проф. д-р инж. Александър Марковски – БУ-Битоля

проф. дтн инж. Александър Михайлов – ТУ-Донецк

д-р инж. Фолкмар Флеминг – ТУ-Дрезден

проф. д-р инж. Любомир Димитров – зам. Ректор ТУ

проф. д-р инж. Милка Вичева - декан на МФ

проф. д-р инж. Димчо Чакърски – кат. АДП

проф. д-р инж.Тодор Нешков – кат. АДП

проф. дтн  инж. Христо Шехтов – ЛТУ, София

проф. д-р инж. Роман Захариев - БАН

проф. д-р инж. Михаил Кършаков – РУ, Русе

проф. д-р инж. Стефан Къртунов – ТУ, Габрово

проф. д-р инж. Стефан Стефанов – УХТ Пловдив

доц. д-р инж. Ваня Георгиева – кат. АДП

доц. д-р инж. Добрин Доцев – кат. АДП

доц. д-р инж. Михаела Топалова – ИПФ - Сливен

доц. д-р инж. Иван Шопов - ТУ - София, Ф-л Пловдив

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. д-р инж. Иво Малаков

ЧЛЕНОВЕ:

проф. д-р инж. Димчо Чакърски

проф. д-р инж. Тодор Нешков

проф. д-р инж. Димитър Дамянов

проф. дтн инж. Христо Шехтов

проф. д-р инж. Стефан Къртунов

проф. д-р инж. Веселин Павлов

проф. д-р инж. Роман Захариев

проф. д-р инж. Младен Милушев

проф. д-р инж. Пламен Петров

 

 

СЕКРЕТАРИАТ

гл.ас. д-р инж. Ренета Димитрова - зам. р-л кат. АДП

доц. д-р инж. Татяна Вакарелска