ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

Сайт на фонд "Научни изследвания"

Международни проекти класирани и финансирани от ФНИ на МОМН

ОТВОРЕНИ КОНКУРСИ
          Документи на кандидатстваща организация

Нормативни документи
          Договори допълнителни споразумения, други документи, формуляри

          Документи за отчитане на етап валидни след 01.06.11 г.
           (документите и указаниеята се отнасят за проекти, финансирани след 2008 г.,
           но е желателно да се използват за отчитане и на предишни проекти)

                 Формуляри за отчитане на етап и за краен отчет
                 Указания и образци протоколи за отчитане на етап и за краен отчет
                 Опис към финансов отчет за самофинансиране

          Документи за отчитане на етап - публикувани 2012 г.