Кратка история и настояще

Наследник на отворилото врати през 1942 г. Висше техническо училище в София, преименувано през 1945 г. в Държавна политехника, Техническият университет – София се явява първото висше техническо училище в страната, от което водят началото си четири отделни и досега съществуващи висши учебни заведения. Това са образуваните през 1953 г. Машинно-електротехнически институт, преименуван по-късно във Висш машинно-електротехнически институт и известен сега като Технически университет – София, Инженерно-строителен институт (известен сега като УАСГ), Химико-технологичен и металургичен институт (известен сега като ХТМУ) и Минно-геоложки институт (известен сега като МГУ).

Повече от 66 години Университетът подготвя специалисти в областта на техниката. През този период над 100 хиляди инженери са се дипломирали в него и са намерили професионална реализация не само у нас, но и в чужбина. В структурата на ТУ - София има 14 факултета, няколко департамента, един колеж и други звена, в които се обучават студенти и се извършват научни изследвания. Университетът има филиал в гр. Пловдив с два факултета и един колеж и база в гр. Сливен, която се състои от един факултет и един колеж.

Над 800 висококвалифицирани преподаватели водят обучението по всички образователно-квалификационни и научни степени - „професионален бакалавър”, „бакалавър”, „магистър” и „доктор”. Провежданият учебен процес осигурява високо качество на професионалната и езиковата подготовка, което допринася за неговото международно признание. Всички специалности са акредитирани и продължават да участват в акредитационния цикъл на НАОА.

Успоредно с обучението на български език, се предлага и обучение на редица специалности на немски, английски и френски език, а освен българските студенти в университета се обучават и повече от 1400 чуждестранни студенти. Системата за трансфер на кредити и възможностите, които предлага програмата Еразъм, създават условия студентите да се обучават в редица известни университети, с които ТУ – София активно сътрудничи.

Отлично обзаведените лаборатории на Техническия университет - София гарантират високо качество на подготовката на обучаваните студенти и докторанти в областта на компютърните и комуникационните технологии, електронната техника, машиностроенето, електротехниката, енергетиката, транспортната техника, мениджмънта и стопанското управление. За повишаване на нивото на преподавателската, научната и научно-приложната дейност в Техническия университет важна роля играе и сътрудничеството с големи транснационални компании, сред които Сименс, Ериксон, Майкрософт, Даймлер/Бенц и др.

Създадени са условия за богат и пълноценен социален живот. Университетът разполага с модерни учебни корпуси, библиотеки, студентски общежития, студентски столове, спортни комплекси, закрит плувен басейн с олимпийски размери, тенис кортове и зали за спорт, почивни бази на море и планина.

Активна, полезна и интересна дейност развива Студентският съвет. Чрез тази организация студентите вземат участие в управлението на университета и защитават интересите си, установяват връзки с национални и международни студентски организации, организират културни и спортни прояви. Значителна роля в осъществяването на връзката между бизнеса, академичните среди и студентите играе и Кариерният център. Повече от 4500 студенти са регистрирани в него до момента от всички специалности на университета.

Допълнително, специализиращо и следдипломно обучение се предлага в Центъра за непрекъснато и следдипломно обучение към Университета (ЦНСДО). В него могат да се обучават студенти от ТУ – София и от други университети, както и хора, които искат да получат професионална квалификация или допълнително следдипломно обучение.

Техническият университет – София поддържа интензивни връзки с повече от 50 висши училища в Европа, Азия, Северна Америка и Африка. Университетът членува в реномирани европейски и световни организации, участва в множество проекти по програми на Европейския съюз, ЮНЕСКО и НАТО. С качеството и многообразието на провежданото обучение и изследователска дейност Техническият университет – София има амбицията да бъде сред водещите университети в единното образователно и изследователско пространство на обединена Европа.