ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

В ЦЕНТЪРА ЗА РАЗВИТИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ при Техническия университет – София е предоставена възможността за допълнителна професионална квалификация на българските и чуждестранни граждани в следните учебни форми:

- следдипломно обучение;

- професионално обучение.

Обучението в Центъра за развитие и квалификация се провежда в редовна, вечерна и дистанционна форма.

Учебните занятия се водят от висококвалифицирани лектори, които са преподаватели и изтъкнати учени от Техническия университет, БАН, Софийски университет "Св. Климент Охридски", УНСС, изявени специалисти от държавни ведомства и частния бизнес, както и гости от чужбина.

Студентите от Техническия университет – София могат да получат допълнителна професионална квалификация, паралелно с бакалавърското и магистърското обучение.

Записването става без конкурсен изпит само с диплома за средно или висше образование.

Документите са признати в Европейския съюз и важат при постъпване на работа.

   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На вниманието на служители и студенти към ТУ - София и външни заинтересувани лица

Катедра "Двигатели, автомобилна техника и транспорт" при ТУ - София провежда курсове за "Водачи на електрокари и мотокари" и издава Свидетелство образец НАПОО.

За информация и справки: тел. 02/965 21 06, или на моб. тел. 0895 590 600

доц. д-р инж. Л. Кунчев

 

СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ

Учебният процес е динамичен и с продължителност от няколко дни до няколко месеца или една година.

Конкретният учебен план, броят и съдържанието на учебните дисциплини се оформят в зависимост от желанието на кандидата или група кандидати.

Организацията и провеждането на учебния процес е под контрола на факултетните съвети или специализираните учебно-методични съвети към висшите следдипломни школи. Формата на следдипломното обучение – организира групови и индивидуални специализации с различна продължителност по широкоспектърна тематика.

Осъществява се учебен процес за:

- квалификация за придобиване на нова професия (включително и правоспособност на интердисциплинарна специалност и др.);

- специализация в определена област, както за усвояване на принципно нови технологии, така и за придобиване на относително традиционни знания за конкретни условия за работа.

- опресняване на познания за известни процеси и дейности.

- обучение по заявки на фирми, включително и чуждо-езиково обучение.

На завършилите следдипломното обучение се издава:

• при дългосрочен курс - “Свидетелство за професионална квалификация”;

• при краткосрочен курс – “Удостоверение за професионална квалификация”

Предлагани курсове за СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ:

Организират се групови и индивидуални специализации с различна продължителност по широка тематика, като:

1. Компютърни системи и мрежи;

2. Операционни системи С/С++; Visual C; Java; Solid Works Cisco и др.;

3. Текстообработка: Електронни таблици;

4. Информатика и информационни технологии;

5. Автоматизация на проектирането;

6. База данни;

7. Програмни системи за подпомагане при вземане на решения:Компютърен визуален контрол и др.;

8. Висши технологии в областта на енергетиката, телекомуникацията, транспорта, управлението, роботиката, машиностроенето;

9. Инженеринг;

10. Топлинна и хладилна техника;

11. Мултимедийни технологии, видео и компютърна графика и анимация;

12. Дизайн: инженерен, текстилен, моден, рекламен;

13. Съвременни технологии в леката промишленост: предачество, тъкачество, нетъкан текстил, проектиране на тъкани, трикотаж, конфекционно производство, екологични проблеми;

14. Автомобилен транспорт;

15. Маркетинг;

16. Индустриален мениджмънт;

17. Контрол на качеството – експерти по системата EN – 9000;

18. Експерти по безразрушителен контрол;

19. Медицинска електронна техника;

20. Звукостудийни технологии и продуценство;

21. Фотографски и видеотехнологии.

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Продължителността на обучението е в зависимост от степента на професионална квалификация (съгласно изискванията на Закона за професионално образование и обучение):

- първа квалификационна степен - 300 часа с продължителност 4 месеца;

- втора квалификационна степен - 600 часа с продължителност 7 месеца;

- трета квалификационна степен - 900 часа с продължителност 12 месеца;

- групово (минимум 15 човека) присъствено обучение;

- индивидуално присъствено обучение.

Направлението извършва следните дейности:

- Обучение за придобиване на степен на професионална квалификация по професия от списъка на професиите на Република България;

- Обучение за придобиване на правоспособност за упражняване на регулирана професия;

- Обучение за усъвършенстване на професионалната подготовка.

За кого представлява интерес обучението?

- Студенти, желаещи да повишат практическата си подготовка и придобият квалификационна степен по професия;

- Завършили средно образование (без значение кога, включително безработни), желаещи да придобият квалификационна степен и правоспособност за упражняване на професия;

- Специалисти, желаещи да придобият втора професия;

- Фирми, които желаят да повишат професионалната квалификация на работниците и служителите си.

На завършилите професионалното обучение се издава "Удостоверение за степен на професионална квалификация".

Предлагани курсове за ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ:

Обучението се извършва на база издадена лицензия на Център за професионално обучение № 200712518 от Националната агенция за професионално образование и обучение на основание чл.42, т.2 от Закона за професионалното образование и обучение и решение с протокол № 01/09.01.2007 г. на Управителния съвет.

1. Професия "Фотограф" (трета степен на професионална квалификация)

2. Професия "Тоноператор" (трета степен на професионална квалификация)

3. Професия "Оперативен счетоводител" (трета степен на професионална квалификация)

4. Професия "Сътрудник в бизнес услуги" (втора степен на професионална квалификация)

5. Професия "Оператор на компютри" (първа степен на професионална квалификация)

6. Професия "Икономист" (втора степен на професионална квалификация)

7. Професия "Машинен техник" (трета степен на професионална квалификация)

8. Професия "Машинен оператор" (втора степен на професионална квалификация)

9. Професия "Заварчик" (първа степен на професионална квалификация)

10. Професия "Стругар" (първа степен на професионална квалификация)

11. Професия "Шлосер" (първа степен на професионална квалификация)

12. Професия "Електротехник" (трета степен на професионална квалификация)

13. Професия "Техник по комуникационни системи" (трета степен на професионална квалификация)

14. Професия "Монтьор по комуникации" (втора степен на професионална квалификация)

15. Професия "Техник на електронна техника" (трета степен на професионална квалификация)

16. Професия "Монтьор на електронна техника" (втора степен на професионална квалификация)

17. Професия "Техник на компютърни системи" (трета степен на професионална квалификация)

18. Професия "Монтьор на компютърни системи" (втора степен на професионална квалификация)

19 Професия "Техник по автоматизация" (трета степен на професионална квалификация)

20. Професия "Монтьор по автоматизация" (втора степен на професионална квалификация)

21. Професия "Монтьор на транспортна техника" (втора степен на професионална квалификация)

22. Професия "Техник на подемно-транспортна техника" (трета степен на професионална квалификация)

23. Професия "Монтьор на подемно-транспортна техника" (втора степен на професионална квалификация)

 

УЧЕБЕН ПЛАН на специалността "СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАЛЮДЕНИЕ" - стр.1 , стр.2 , pdf

УЧЕБЕНПЛАН на специалността "ИЗМЕРВАНИЯ ПРИ ЦИФРОВАТА ТЕЛЕВИЗИЯ" - стр.1 , стр.2 , pdf

 

АДРЕС ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ

гр. София - 1000, бул. "Климент Охридски", № 8, блок № 2, етаж 5
Технически университет

Лица за контакти:
Директор - Център за развитие и квалификация:
доц. д-р Е. Соколов - стая № 2500, тел. 02/965 34 39 , E-mail: evg_sok@tu-sofia.bg

Директор - Професионално обучение
проф. д-р Р. Арнаудов - стая № 3236, тел. 02/965 33 26, E-mail: ra@tu-sofia.bg

Следдипломно обучение
Е. Кочемидова - стая № 2500, тел. 02/965 20 64
Т. Войнова - стая № 2523а, тел. 02/965 34 61, E-mail: tvoinova@tu-sofia.bg

Професионално обучение
Д. Димитрова - стая № 2525, тел. 02/965 36 37, E-mail: ddimitrova@tu-sofia.bg