Б И Б Л И О Т Е К И

Електронен каталог
        Библиотечно-информационен център - полезна информация и контакти
        Заявка за поръчки от факултетите на ТУ
        Ръководство за търсене в електронния каталог и базите данни на БИЦ
        Кратко ръководство за достъп до базите данни на БДС в БИЦ
        Препоръки за библиографско цитиране
Специализирана библиотека за обучение на английски език
Каталог на Национална академична библиотечно-информационна система (НАБИС)