СЕКТОР “МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ОБМЕН”


Сектор “Международни програми и обмен” е структурно звено, подчинено на зам. - ректора по “Международна интеграция и връзки с обществеността” и на Ректора на ТУ - София. Той подпомага дейността на Ректора и на академичната общност чрез експертно обслужване в областта на международното сътрудничество с университети, академии, международни фондации и други образователни, научни и културни институции.

Секторът осъществява следните дейности :

В ТУ – София – преки връзки и взаимоотношения с :

Извън ТУ – София с :


  КОМАНДИРОВАНЕ В ЧУЖБИНА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ И СТУДЕНТИ ОТ ТУ–СОФИЯ

Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина
Указания за командироване в чужбина на преподаватели, служители и студенти от ТУ–София
Предложение за задгранична командировка

  МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ

  МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ С УЧАСТИЕТО НА ТУ – СОФИЯ


Началник сектор: маг. инж. Олег Духлев
Тел. 02 / 965 32 17
02 / 965 20 46
Тел./факс: 02 / 987 78 70
E-mail: ond@tu-sofia.bg
Адрес: 1000 София, бул. Климент Охридски 8
Блок: 1
Кабинет: 1238