Вестник Нов Технически авангард - издание на Технически университет София
Брой 2 (63/451), март-април 2005г

Историята на един факултет

    С решение на МС (1987 г.) Факултетът по радиоелектроника (ФРЕ) се разделя на два факултета: Факултет по електронна техника и технологии и Факултет по комуникационна техника. Катедра Изчислителна техника (ИТ) е в състава на ФЕТТ. През 1989 г. катедрата преминава към Факултета по компютърни системи и управление (ФКСУ), създаден същата година.
    На 1 април 1984 г.със заповед на Министерството на народната просвета се открива катедра Програмиране и използване на изчислителни системи (ПИИС). Пръв ръководител е доц. Денчо Батанов. Колективът на катедрата се сформира от преподаватели, по-голямата част от които, са били в състава на катедра ИТ. В средата на 90-те години катедра ПИИС се преименува на катедра Програмиране и компютърни технологии, а катедра Изчислителна техника на Компютърни системи.


    С научна конференция и ретроспективна изложба ФКСУ отбеляза 35-годишнината на катедра Компютърни системи и 20-годишнината на катедра Програмиране и компютърни технологии. Тези катедри водят началото си от октомври 1969 г., когато във Факултета по радиоелектроника (ФРЕ) е създадена катедра Изчислителна техника (ИТ). Пръв неин ръководител е проф. Борис Боровски, който е и един от първите създатели на телевизията в България и на Балканския полуостров. През 1984 г. той е избран за член-кор. на БАН. Когато по света се изработваха компютри четвърто поколение той правеше изобретения за компютри шесто поколение. Най-старите електронни калкулатори са разработени от колектив български инженери с ръководител проф. Боровски.


    През 1977 г. катедра ИТ първа в МЕИ въвежда организирано обучение по микропроцесорна техника. Изготвят се апарати за провеждане на лабораторни упражнения по съвсем нова за тогава техника. Тя се изработва лично от преподаватели, докторанти и студенти. Тези апарати и до днес съществуват в Музея на ТУ - изложбената зала, в музея на ЦИР и като уреди за провеждане на лабораторни упражнения в момента.
    На изложбата бяха експонирани няколко едноплаткови микрокомпютъра. Един от тях - ЕМК-11А - е предназначен за изучаване на произвежданата в България микропроцесорна фамилия СМ601. Микрокомпютърът е произвеждан в Учебно-експерименталния (наричан от всички Студентския ) завод. Произведени са 2000 броя, който се използват в практиката на различни места в страната. На вътрешен конкурс за най-значимо изобретение през 1983 г. на едно от първите места е класирано изобретението и разработката "Учебен микрокомпютър ЕМК-11".


    Едноплатковият микрокомпютър ЕМК-15, също показан на изложбата, е предназначен за изучаване от студентите на произвежданата за първи път в България фамилия едночипови микрокомпютри СМ650. Разработен е през 1985 г. под ръководството на проф. Павел Мартинов. Уредът е уникален - единствен от този род и за времето си, на изключително високо равнище.
    Към едноплатковите микрокомпютри са свързани модули, също изработени в Студентския завод. Няколко от тях (за различни изследвания) бяха представени на изложбата. Ръководител на колектива е проф. Мартинов и екип: Христо Ангелов, Евгени Касабов, Румен Високов, доц. Асен Тодоров, Мишел Аврамов, Росен Златев.
    На изложбата може да се види лабораторният макет на апарата МИКРОЛАБ, който се използва в много области на техниката: изчислителната, електронната, електротехниката, машиностроенето. Произведен е в началото на 80-те години в нашия университет, но се използва и досега за провеждане на лабораторни упражнения със студентите. МИКРОЛАБ е разработка на колектива с ръководител. проф. д.т.н. Боян Янков и членове - Христо Шойлев, Мак Михайлов и Кирил Мечков.
    Друга идея на проф. Боян Янков е МУК (Малък учебен компютър), изработен в катедра Изчислителна техника от проф. Янков, неговия асистент Христо Шойлев и дипломанти. Те са изработели на времето няколко такива апарата за лабораторните упражнения. Това са всъщност първите български компютри, далеч преди компютър "Правец". Контактната система на клавишите на клавиатурата е изготвена от перфектно изрязани парченца от бръснарски ножчета. Друг експонат е "Лабораторен модул", предназначен за осцилоскоп и вход за анализ на интегралната схема (за 0 или 5 волта, които представляват 0 и 1 в логическата схема). Синтезира се логическа комбинационна схема, която се изследва. Така всички ТТL схеми могат да се изследват със съответни цокли. Автор на разработката е колектив с ръководител доц. Хуго Оскар.
    Катедра Програмиране и компютърни технологии участва в изложбата с експозиция от учебници, издадени през последните години. Бяха представени 21 учебника и ръководства, предназначени за студенти от ФКСУ и от други специалности - Машиностроене и уредостроене, Електротехника. Катедра Компютърни системи предостави най-новите си заглавия на учебници, ръководства и други публикации на табло с фотоси. На него беше представен и най-новият патент на катедрата "Устройство за контрол и управление на маршрутни транспортни средства", с автори Цецо Лукарски, Николай Николов, Александър Димитров, Красимир Горнишки.
    В авторския колектив на тези трудове участват всички преподаватели на катедрите, а някои автори имат по няколко публикувани книги. Наблюдавайки научната продукция на преподавателите, изготвена с участието на дипломанти и студенти, веднага ще си помислим, че студентите от този факултет имат щастието да са попаднали в много добра среда за изграждането им като специалисти.
    Та нали нашите компютърни възпитаници са приети навсякъде по света.


<<

Редакция София 1000, ТУ, стая 4520, тел.(965) 3791 E-mail:ntared@tu-sofia.bg

Интернет адрес: http://www.tu-sofia.bg/bul/nta/index.html