СЕКТОР „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”
ПРЕССЛУЖБА

Секторът “Връзки с обществеността” реализира цялостната работа по информационното обслужване и организиране на преките контакти на университета с медиите, обществените структури и организации, и представянето на дейността на Техническия университет – София пред широката общественост.

Дейностите, които са съсредоточени в сектора са свързани с подобряване качеството на външната комуникация на университета и осъществяване на атмосфера на сътрудничество и диалог с медиите. Медийното отразяване обхваща всички по-значителни дейности, прояви, събития и кампании на университета. Активността на сектора е насочена както към големите аудитории на националните медии, на частните радио- и телевизионни програми, на вестниците с най-голям тираж, така и към специализираните медии, предимно вестници и списания, които поднасят проблематика, близка до целите и задачите на Техническия университет - София.

Сектор “Връзки с обществеността” участва активно в реализирането на рекламната дейност на университета, като организира изработването на информационни материали за университета на български и чужд език, популяризиращи учебната и научната работа на университета; участва активно във всички дейности, свързани с кандидатстудентските кампании на университета за набиране на български и чуждестранни студенти; организира пресконференции, брифинги и дискусии; координира и изготвя презентации за университета и аудио-визуални материали за изграждане на позитивен имидж на ТУ – София и популяризиране на неговата политика.

  СЪБИТИЯ

  ПРЕЗЕНТАЦИИ И РЕКЛАМА

  МЕДИИТЕ ЗА НАС


Началник сектор: маг. инж. Таня Панталеева
Тел./факс: + 965 25 95
E-mail: tpanteleeva@tu-sofia.bg
Адрес: 1000 София, бул. Климент Охридски 8
Блок: 1
Кабинет: 1238А