БРОЙ 46                                                     ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК                                                    СТР. 133

434. - Националната агенция за оценяване и акредитация при Министерския съвет на основание чл 85,
ал. 1, т. 7 от Закона за висшето образование за периода 1.V.2005 г. -30.IV.2006 г.. обнародва:
Институционално акредитирани висши училища с техните програмни акредитацин,
В т. ч. и проекти за откриване на нови професионални направления
Институционална акредитацня
Програмни акредитации и проекти
за откриване на специалности

Висше училище

Основни звена

1. Акредитирани професионални направления и специалности
2. Оценени проекти

Образо-
вателно-
квалифи-
кационна
степен1

Срок
на
валидност

Оценка

1

2

3

4

5

6

Технически университет –
София

Дадена институционална
акредитация на 22.XII.2005 г.
(Протокол № 39 на Акре-
дитационния съвет)
Оценка “мн. Добра”
Акредитацията е валидна
До 22.XII.2011 г.

назад