А К А Д Е М И Ч Е Н  С Ъ В Е Т (АС)

Списък на членовете на АС за мандатния период 2007-2011 г

из "Правилник за устройството и дейността на ТУ-София"

Чл. 10. (1) АС е колективен орган за ръководство на учебната и научната дейност на университета.
(2) Членовете на АС са не повече от 45 и включват представители на академичния състав, работещи на основен трудов договор с ТУ – София, студенти, докторанти и служители, като не по-малко от 70 % от членовете на АС са хабилитирани лица. Студентите и докторантите са не по-малко от 15 %.
(3) Заместник-ректорите, деканите, директорите на основни звена и филиали и членовете на Ректорския съвет, които не са членове на АС, участват в заседанията му със съвещателен глас. Упълномощени представители на регистрирани в съда синдикални организации имат право да вземат участие със съвещателен глас в заседанията на АС по социални, административни и стопански въпроси.
(4) Председател на АС е ректорът.
(5) АС избира от състава си заместник-председател, секретар и заместник-секретар за текущия мандат.
(6) АС се свиква от председателя му с предложение за дневен ред:

 1. поне два пъти на семестър;
 2. при писмено искане на най-малко 1/4 от състава му, в 14-дневен срок от депозиране на искането.

(7) Заседанието на АС е законно, ако присъстват най-малко 2/3 от списъчния му състав (кворум).
(8) При определяне на кворума списъчният състав на АС се редуцира за всяко заседание съгласно чл. 4, ал. 9.
(9) АС започва дейността си след избиране на най-малко 30 членове при спазване на изискванията за структурния му състав, което се приема за списъчен състав на АС.
(10) АС продължава дейността си след края на мандата до попълване на състава на новия Академичен съвет.
(11) Дейността на АС се регламентира с приет от него вътрешен правилник.

Чл. 11. (1) АС има следните правомощия:

  1. Определя образователната политика на ТУ – София, приема мандатната програма и контролира нейното изпълнение.
  2. Приема ежегоден отчет за резултатите от дейността на ТУ – София.
  3. Прави предложения пред Министерския съвет за откриване, преобразуване и закриване на факултети, институти, филиали и колежи в структурата на ТУ – София.
  4. Взема решения за създаване, преобразуване или закриване на департаменти, катедри и обслужващи звена на ТУ – София.
  5. Определя специалностите, формите и степените, по които се провежда обучение, и прави предложение за броя на приеманите студенти.
  6. Утвърждава или променя квалификационните характеристики и учебните планове за подготовка на специалисти по образователните степени или в колежите на ТУ – София.
  7. Определя научната политика на висшето училище и решава основни въпроси на организацията и съдържанието на научно-изследователската дейност.
  8. Определя структурния състав на ОС на ТУ – София, и организацията за избор на неговите членове.
  9. Определя кадровата политика на ТУ – София, одобрява длъжностните характеристики на академичния състав и приема правилник за атестирането му.
  10. Избира за мандата с тайно гласуване по предложение на ректора заместник-ректори, които са хабилитирани лица.
  11. Взема решение за сдружаване с висши училища и научни организации.
  12. Ежегодно приема бюджета на ТУ – София и контролира всяко тримесечие неговото изпълнение.
  13. Ежегодно в рамките на бюджета на ТУ – София, утвърждава бюджета на отделните звена.
  14. С хабилитирания си състав взема решения за обявяване на конкурси за редовни асистенти, доценти и професори по предложение на основните звена на ТУ – София.
  15 Присъжда почетното звание "доктор хонорис кауза".
  16. Приема вътрешни правилници за определени учебни, научни, творчески или научно-производствени дейности на ТУ – София (приложение 2) и други нормативни актове.
  17. Утвърждава система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав на ТУ – София, която включва и проучване на студентското мнение и контролира нейното прилагане и усъвършенстване.
  18. Утвърждава нормативи за учебна заетост на академичния състав.
  19. Избира постоянни и временни комисии и други помощни органи и определя техните функции.
  20. Взема решения за удължаване на трудовия договор на хабилитирани преподаватели, навършили 65 години, за срок от една година, но за не повече от две години след навършване на тази възраст.

(2) Решения по т. З, 4 и 5 от предходната алинея се вземат с обикновено мнозинство от списъчния състав на АС.

(3) Решения, свързани със структурни реформи, утвърждаване, изменение и отчитане на бюджета, с промяна на трудовите възнаграждения, с масови уволнения на преподаватели и служители се вземат с явно поименно гласуване.

назад