Департамент за чуждоезиково обучение и
приложна лингвистика (ДЧЕОПЛ)
http://dfl.tu-sofia.bg

Департаментът по чуждоезиково обучение и приложна лингвистика (ДЧЕОПЛ) е създаден през 1989 г. като наследник на кагедра „Чужди езици”. Първият директор на Департамента е проф. Веселин Вапорджиев .

Департаментът включва секциите:

В ДЧЕОПЛ се преподават чужди езици за студенти на ТУ - София и български език за чуждестранни студенти на университета. В зависимост от спецификата на обучение в отделните факултети на ВУЗ-а преподаването е с различен хорариум, на различно ниво и с различно учебно съдържание, като фокусът е върху чужд език за специфични цели.

Департаментът разполага със съвременно оборудване за преподаване, което позволява прилагането на съвременни методи и техники в обучението по чужд език. Студентите могат да се възползват от езикови лаборатории, мултимедийни зали и компютърни класове.

В рамките на Центъра за развитие и квалификация ДЧЕОПЛ има своя собствена специалност “Преводач на научно-техническа литература”.

ДЧЕОПЛ на ТУ-София е лицензиран изпитен център за провеждане на сертификатния изпит по немски език TestDaF. Предлагат се и съботно-неделни подготвителни курсове.

Организират се вечерни полуинтензивни платени курсове по западни езици. Департаментът предлага и подготвителни кандидат-студентски курсове по чужд език за кандидатстване в чуждоезиковите факултети на ТУ-София.

Канцелария:

Директорска канцелария:
ст. експерт АО Емилия Борисова Шопова
кабинет: ДЧЕОПЛ - 209, телефон: 965 35 75, e-mail: esho@tu-sofia.bg

Канцелария на департамента – студенти:
ст. експерт СК Камелия Георгиева Василева
кабинет: ДЧЕОПЛ - 214, телефон: 965 3190, e-mail: k.vasileva@tu-sofia.bg


Администрация

Директор

Име:

ст. преп. Весела Д. Френгова

Телефон:

965 2116 и 965 3162

Факс:

 

E-mail:

v_frengova@tu-sofia.bg

Кабинет:

ДЧЕОПЛ - 209, 210

Зам. директор

Име:

ст. пр. Снежана Н. Анастасова

Телефон:

965 3160

Факс:

 

E-mail:

sanastassova@yahoo.com

Кабинет:

ДЧЕОПЛ - 222

Секция “Английски език”

Име:

ст. преп. София С. Ангелова

Телефон:

965 31 62

Факс:

 

E-mail:

sofia@techno-link.com

Кабинет:

ДЧЕОПЛ - 210

Секция “Западни и славянски езици”

Име:

ст. пр. Ивайло И. Пеев

Телефон:

965 22 37

Факс:

 

E-mail:

i_peev@tu-sofia.bg

Кабинет:

ДЧЕОПЛ – 220 и блок 4 - 4238