ЗДС - 2017 г.

9.Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ обект с предназначение книжарница, в която да се предлага и техническа литература, кандидатстудентски документи, документи за записване на студенти, учебници и учебни полагала, канцеларски материали и др. Местонахождение на обекта - учебен блок 1 - Ректорат на ТУ-София с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8 - съгласно схема. Площ на обекта 86,01 (осемдесет и шест и 0,01) кв.м.
Начална месечна наемна цена 4.50 (четири и 0,50) евро на кв.м. без ДДС. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.

8.Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, учебен блок 2, с предназначение на обекта- за кафе-бюфет и открита празна площ за поставяне на маси с обща площ 48,83 кв.м. /площ на кафе-бюфета-- 21.42 кв.м. и на откритата празна площ - 27,41 кв.м/.
Определям начална месечна наемна цена от 300 /триста/ евро без ДДС за целия обект. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга- 600,00 лева. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.


    8.1. Заповед за класиране

7.Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, сграда на два етажа част от ЕФТТОМ (ПСМРД), с предназначение- складово-търговска база, с площ от 368,70 /триста шестдесет и осем 0,70/ кв.м.
Определям начална месечна наемна цена от 200,00 (двеста) евро без ДДС за целия обект. Срок на договора 8 години и депозит за участие в търга- 300,00 лева. Имотът да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.


    7.1. Заповед за класиране

6.Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представлява обект- за търговия и услуги в Студентско общежитие блок 59, вх.Г на ТУ-София с административен адрес гр. София, Студентски град, съгласно схема. Площ на обекта 75,60 (седемдесет и пет и 0,60) кв.м.
Начална месечна наемна цена- 200,00 (двеста) евро без ДДС за целия обект. Депозит за участие 300,00 лева. Срок на договора 5 (пет) години. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.


    6.1. Заповед за класиране

5.Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представлява обект- за търговия и услуги в Студентско общежитие блок 59, вх.А на ТУ-София с административен адрес гр. София, Студентски град, съгласно схема. Площ на обекта 31,68 (тридесет и един и 0,68) кв.м.
Начална месечна наемна цена- 54,00 (петдесет и четири) евро без ДДС за целия обект. Депозит за участие 300,00 лева. Срок на договора 5 (пет) години. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.


    5.1. Заповед за класиране

4.Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представлява обект- за търговия и услуги в Студентско общежитие блок 54, вх.Б на ТУ-София с административен адрес гр. София, Студентски град, съгласно схема. Площ на обекта 72,00 (седемдесет и два) кв.м.
Начална месечна наемна цена- 310,00 (триста и десет) евро без ДДС за целия обект. Депозит за участие 300,00 лева. Срок на договора 5 (пет) години. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.


    4.1. Заповед за класиране

3.Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представлява обект- за търговия и услуги в Студентско общежитие блок 54, вх.А на ТУ-София с административен адрес гр. София, Студентски град, съгласно схема. Площ на обекта 12,28 (дванадесет и 0,28) кв.м.
Начална месечна наемна цена- 40,00 (четиридесет) евро без ДДС за целия обект. Депозит за участие 300,00 лева. Срок на договора 5 (пет) години. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.


    3.1. Заповед за класиране

2.Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ търговски обект- кафе-бюфет в Студентско общежитие блок 4 на ТУ-София с административен адрес гр. София, Студентски град, съгласно схема. Площ на обекта 69.60 (шестдесет и девет и 0,60) кв.м.
Начална месечна наемна цена- 290,00 (двеста и деветдесет) евро без ДДС за целия обект. Депозит за участие 300,00 лева. Срок на договора 5 (пет) години. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.


    2.1. Заповед за класиране

1. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на:
- товарен автомобил „КАМАЗ 53212“, с регистрационен номер СА0372 АМ – 1 брой, инв. № 540432.
Начална тръжна цена - 5 418.00 (пет хиляди четиристотин и осемнадесет) лева без ДДС.