ЗДС - 2018 г.

3. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, Учебен блок 1 - Ректорат, фоайе, партер в северно крило /преди входа за студентския стол/ с площ 1 кв.м., начална месечна наемна 30,00 /тридесет/ евро без ДДС. Депозит за участие 200,00 лв. с предназначение - за монтиране на машинен автомат за зареждане на месечни карти за градския транспорт. Срок на договора 5 години. Имотът да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.

2. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на движима вещ – ветроходна яхта – Конрад 25 Аякс /комплект/ с инвентарен №5003 заведена в баланса на УСОБ-Созопол на Технически университет-София.
Начална тръжна цена – 4 976,00 /четири хиляди и деветстотин седемдесет и шест/ лева без ДДС.

1. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на движима вещ – ветроходна яхта – Конрад 25 Ер Виктория /комплект/ с инвентарен №5007 заведена в баланса на УСОБ - Созопол на Технически университет - София.
Начална тръжна цена – 5 345,00 /пет хиляди и триста четиридесет и пет/ лева без ДДС.