ЗДС - 2019 г.

2. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост,празна площ от 1,00 кв.м. с предназначение - за поставяне и поддържане на вендинг - автомат/и за кафе и топли напитки, и закуски в учебен блок 10 на ТУ-София с административен адрес гр.София, бул. "Св. Климент Охридски" 8, съгласно схема. Начална месечна наемна цена - 30,00 (тридесет) евро без ДДС за целия обект. Депозит за участие 300,00 лева. Срок на договора 5 (пет) години. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепядства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор от трети лица."

1. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост,празна площ от 1,00 кв.м. с предназначение - за поставяне и поддържане на вендинг - автомат за кафе и топли напитки в учебен блок 4 на ТУ-София с административен адрес гр.София, бул. "Св. Климент Охридски" 8, съгласно схема. Начална месечна наемна цена - 30,00 (тридесет) евро без ДДС за целия обект. Депозит за участие 300,00 лева. Срок на договора 5 (пет) години. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепядства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор от трети лица."