ЗДС - 2019 г.

5. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, част от УПИ IV, кв.180, м.“Студентски град“."

4. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, част от имот публична държавна собственост, представляващ помещение в студентско общежитие бл. № 3 на ТУ – София, с площ 26,97 кв.м., находящо се в гр. София, р-н Студентски, с предназначение "търговия и услуги".

3. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, част от имот публична държавна собственост, представляващ помещение в студентско общежитие бл. № 54, вх. А на ТУ – София, с площ 190,80 кв.м., находящо се в гр. София, р-н Студентски, с предназначение "кухня и кетъринг".

2. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост,празна площ от 1,00 кв.м. с предназначение - за поставяне и поддържане на вендинг - автомат/и за кафе и топли напитки, и закуски в учебен блок 10 на ТУ-София с административен адрес гр.София, бул. "Св. Климент Охридски" 8, съгласно схема. Начална месечна наемна цена - 30,00 (тридесет) евро без ДДС за целия обект. Депозит за участие 300,00 лева. Срок на договора 5 (пет) години. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепядства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор от трети лица."

2.1 Заповед за класиране

1. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост,празна площ от 1,00 кв.м. с предназначение - за поставяне и поддържане на вендинг - автомат за кафе и топли напитки в учебен блок 4 на ТУ-София с административен адрес гр.София, бул. "Св. Климент Охридски" 8, съгласно схема. Начална месечна наемна цена - 30,00 (тридесет) евро без ДДС за целия обект. Депозит за участие 300,00 лева. Срок на договора 5 (пет) години. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепядства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор от трети лица."

1.1 Заповед за класиране