Публични покани - 2014 г.

25. Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ТУ - София
    Документацията е публично достъпна от 10.12.2014 г. до 19.12.2014 г. включително


24. Доставка на измервателни уреди за ТУ - София
    Документацията е публично достъпна от 02.12.2014 г. до 12.12.2014 г. включително


23. Доставка на работно и униформено облекло за ТУ – София.
    Документацията е публично достъпна от 13.11.2014 г. до 25.11.2014 г. включително
-  Протокол публикуван на 01.12.2014 г.
-  Договор публикуван на 17.12.2014 г.


22. Застраховка на дълготрайни материални активи (ДМА) на ТУ- София и на изнесените звена.
    Документацията е публично достъпна от 11.11.2014 г. до 24.11.2014 г. включително
22.1. Писмо отговор на питане по чл. 101б, ал. 6 от ЗОП качено на 14.11.2014 г.
-  Протокол публикуван на 28.11.2014 г.
-  Договор публикуван на 09.12.2014 г.


21. Доставка на измервателни уреди за ТУ - София.
    Документацията е публично достъпна от 3.11.2014 г. до 21.11.2014 г. включително
21.1. Писмо отговор на питане по чл. 101б, ал. 6 от ЗОП качено на 11.11.2014 г.


20. Застраховане на МПС и плавателните съдове за нуждите на ТУ-София и изнесените звена.
    Документацията е публично достъпна от 20.10.2014 г. до 29.10.2014 г. включително
20.1. Писмо отговор на питане по чл. 101б, ал. 6 от ЗОП качено на 27.10.2014 г.
-  Протокол публикуван на 3.11.2014 г.
-  Договор публикуван на 17.11.2014 г.


19. Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи и предоставяне на фиксирани телефонни услуги за ТУ - София и изнесените звена
    Документацията е публично достъпна от 16.09.2014 г. до 01.10.2014 г. включително

19.1. Писмо отговор от 26.09.2014 г. на въпроси към публ. п-на № 19,
зададени на 25.09.2014 г.
-  Протокол публикуван на 28.10.2014 г.

18. Доставка на книги и учебници за учебния процес на ТУ – София“ по обособени позиции, обособена позиция 1 : „Доставка на български книги и учебници“ обособена позиция 2 „Доставка на чуждестранни книги и учебници”
    Документацията е публично достъпна от 03.09.2014 г. до 16.09.2014 г. включително


17. Изработка на уеб дизайн на сайт и доставка на книги и учебници (учебна литература, тематична развойна литература) в изпълнение на дейностите по проект BG051PO001-4.3.04-0045 „Развитие на електронни форми за дистанционно обучение в областта на съвременни индустриални технологии за нуждите на учебния процес на МТФ при ТУ-София” в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-4.3.04-0045 „Сътрудничество с индустрията за подобряване обучението в Технически университет – София (ТУ-София) по измервателна техника и управление на качеството“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Изработка на уеб дизайн на сайта Обособена позиция 2: Доставка на учебна и тематично-развойна литература Поръчката се финансира в рамките на проект Договор за за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма: “Развитие на Човешките ресурси” по схема за безвъзмездна финансова помощ договор BG051PO001-4.3.04-0045„Развитие на електронни форми за дистанционно обучение в областта на съвременни индустриални технологии за нуждите на учебния процес на МТФ при ТУ-София
    Документацията е публично достъпна от 01.09.2014 г. до 15.09.2014 г. включително


16. „Разработване на мобилна динамична версия (Уеб портал на проекта) и доставка на презентационна и видео техника в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-4.3.04-0058 „Иновационни форми за дистанционно обучение в Българските университети”, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Разработване на мобилна динамична версия (Уеб портал на проекта) Обособена позиция 2: Доставка на презентационна и видео техника
    Документацията е публично достъпна от 25.08.2014 г. до 08.09.2014 г. включително


15. Извънгаранционно абонаментно поддържане на специализирано полиграфическо техническо оборудване на ИТУС към НИС на ТУ – София
    Документацията е публично достъпна от 25.08.2014 г. до 08.09.2014 г. включително


14. Доставка на дърва за огрев за УСОБ - Семково и УСОБ - Незебравка - Филиал Пловдив към ТУ - София
    Документацията е публично достъпна от 04.08.2014 г. до 13.08.2014 г. включително


13. Доставка на изделия и артикули за почистване за ТУ - София
    Документацията е публично достъпна от 26.06.2014 до 16 ч. на 10.07.2014 г. включително


12. Доставка на миещи и почистващи препарати за ТУ – София
    Документацията е публично достъпна от 26.06.2014 до 16 ч. на 11.07.2014 г. включително


11. Извънгаранционен ремонт и поддръжка на компютърна и презентационна техника за нуждите на ТУ–София и изнесените звена
    Документацията е публично достъпна от 26.06.2014 до 16 ч. на 11.07.2014 г. включително


10. Доставка на средства за презентация за ТУ - София
    Документацията е публично достъпна от 26.06.2014 до 16 ч. на 04.07.2014 г. включително


9. Доставка на електроматериали за ТУ - София
    Документацията е публично достъпна от 19.06.2014 до 16 ч. на 11.07.2014 г. включително


8. Доставка на строителни материали за ТУ – София
    Документацията е публично достъпна от 19.06.2014 до 16 ч. на 09.07.2014 г. включително


7. Доставка на дърва за огрев за УСОБ – Семково и УСОБ – Незабравка –Филиал Пловдив към ТУ – София
    Документацията е публично достъпна от 19.06.2014 до 16 ч. на 07.07.2014 г. включително


6. Дезинсекция срещу хлебарки и летящи насекоми, дератизация срещу гризачи на СОС, учебните корпуси и изнесените звена на ТУ - София
    Документацията е публично достъпна от 19.06.2014 до 16 ч. на 04.07.2014 г. включително


5. Пране на постелъчен инвентар, покривки, пердета, хавлиени кърпи, одеяла на ТУ - София и изнесените звена
    Документацията е публично достъпна от 19.06.2014 до 16 ч. на 02.07.2014 г. включително


4. Извършване на консултантски услуги за проект, прилагащ мерки за енергийна ефективност за учебен блок № 3 на Технически Университет – София, финансиран от Национален Доверителен Еко Фонд (НДЕФ), съгласно Национална схема за зелени инвестиции
    Документацията е публично достъпна от 12.05.2014 до 16 ч. на 28.05.2014 г. включително
    Съобщение за изтекъл договор


3. Доставка на професионални почистващи машини за ТУ - София
    Документацията е публично достъпна от 16.04.2014 до 16 ч. на 29.04.2014 г. включително


2. Доставка, осъществявана чрез наемане на високопроизводителна изчислителна система, предназначена за извършване на мултифизични симулации“, лаб. „CAD/CAM/CAE в индустрията“, МТФ, ТУ-София
    Документацията е публично достъпна от 24.03.2014 до 16 ч. на 31.03.2014 г. включително


1. Авариен ремонт на учебните корпуси на ТУ – София
    Документацията е публично достъпна от 15.01.2014 до 16 ч. на 23.01.2014 г. включително