ЗОП - предварителни обявления

Писмо до АОП
Писмо до ДВ

1. Предварително обявление за обществени поръчки за доставки на стоки и за услуги, които ТУ-София възнамерява да открие през следващите 12 месеца

2. Предварително обявление за обществена поръчка за реконструкция и надстрояване на библиотека и информационен център на Технически университет - София - II етап - довършителни работи

3. Предварително обявление за обществена поръчка, за реконструкция и модернизация на учебен блок № 2

4. Предварително обявление за обществена поръчка, за реконструкция и модернизация на учебен блок № 9

5. Предварително обявление за обществена поръчка, за реконструкция и модернизация на ДФВС

6. Предварително обявление за обществена поръчка за основен ремонт на студентски общежития и столове (СОС) на ТУ-София

7. Предварително обявление за обществена поръчка, за основен ремонт на учебните корпуси на ТУ-София

8. Предварително обявление за обществена поръчка, за реконструкция и модернизация на ПГ по КТС-гр. Правец

9. Предварително обявление за обществена поръчка, за реконструкция и модернизация на Инженерно-педагогически факултет-Сливен

10. Предварително обявление за обществена поръчка, за текущ и авариен ремонт на учебните корпуси на ТУ-София

11. Предваарително обявление за обществена поръчка за текущ и авариен ремонт на студентски общежития и столове (СОС) на ТУ-София

12. Предварително обявление за обществени поръчки за доставки на стоки и услуги, които ТУ-София, филиал Пловдив, възнамерява да открие през следващите 12 месеца

13. Изпълнение на строителни и монтажни работи за извършване на основен ремонт на сградния фонд, стопанисван и управляван от Технически Университет-София, Филиал Пловдив, за 2008 г.

14. Изпълнение на строителни и монтажни работи за извършване на авариен и текущ ремонт на сградния фонд, стопанисван и управляван от Технически Университет-София, Филиал Пловдив, за 2008 г.