ЗОП - предварителни обявления

Писмо до АОП
Писмо до ДВ

1. Предварително обявление за обществени поръчки за доставки на стоки и за услуги, които ТУ-София възнамерява да открие през следващите 12 месеца

2. Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки за нуждите на Технически Университет - София и неговите поделения

3. Извършване на строителни и монтажни работив във Втори корпус на филиала на ТУ-София в град Пловдив

4. Извършване на строителни и монтажни работи с цел основен ремонт на учебен корпус 3 на ТУ-София

5. Извършване на строителни и монтажни работи в Студентското общежитие на филиала на ТУ-София в град Пловдив

6. Извършване на строителни и монтажни работи с цел основен ремонт на студентски общежития и столове (СОС) на ТУ-София

7. Извършване на строителни и монтажни работи по авариен и текущ ремонт на сградния фонд на филиала на ТУ-София в град Пловдив

8. Извършване на текущи и аварийни СМР за поддръжка на учебните корпуси на ТУ-София

9. Извършване на строително-монтажни работи с цел текущ и авариен ремонт на студентски общежития и столове (СОС) на ТУ-София