ЗОП - предварителни обявления

Писмо до АОП
Писмо до ДВ

1. Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи и предоставяне на гласова телефонна услуга и линии под наем за нуждите на ТУ-София и изнесените звена.
Избор на мобилен телефонен оператор за предоставяне на телекомуникационни услуги за нуждите на ТУ-София и изнесените звена.

2. Предварително обявление за обществени поръчки за доставки на стоки и за услуги, които ТУ-София възнамерява да открие през следващите 12 месеца

3. Предварително обявление за обществени поръчки за доставки на стоки и за услуги, които ТУ-София възнамерява да открие през следващите 12 месеца - по ЕС

4. Извършване на строителни и монтажни работи в университетския научно-изследователски комплекс на ТУ-София.

5. Извършване на строителни и монтажни работи с цел основен ремонт на СУК и НУК на ТУ - София, база – Сливен

6. Извършване на строителни и монтажни работи с цел основен ремонт на учебните корпуси на ТУ - София

7. Извършване на строителни и монтажни работи за повишаване на енергийната ефективност в учебни корпуси №№ 1, 8, 9 и 10 на ТУ – София.

8. Извършване на строителни и монтажни работи в Трети корпус на Филиала на ТУ - София в град Пловдив

9. Извършване на строителни и монтажни работи с цел основен ремонт на студентски общежития и столове (СОС) на ТУ - София

10. Текущ и авариен ремонт на студентски общежития и столове (СОС) на ТУ-София

11. Извършване на строителни и монтажни работи по авариен и текущ ремонт на сградния фонд на Филиала на ТУ - София в град Пловдив

12. Извършване на строителни и монтажни работи в Студентското общежитие на Филиала на ТУ - София в град Пловдив

13. Извършване на текущи и аварийни СМР за поддръжка на учебните корпуси на ТУ-София