ЗОП - 2007 г.

10. Предоставяне на услуга за осигуряване на денонощна охрана –
     физическа защита чрез невъоръжен персонал, обслужване на система за
     видео наблюдение и контрол на достъпа, на студентски общежития
     блокове №№ 2, 3, 4, 12, 13, 14, 16, 33 вх. А, 54 вх. А, Б и В, 59 вх.
     А, Б, В и Г на ТУ – София

9. Доставка чрез покупка на нови стоки - настолни компютърни системи,
    преносими компютри, компютърна периферия, монитори, компютърни
    компоненти и мултимедия по обособени позиции с минимални технически
    характеристики, дадени в документацията

8. Основен и текущ ремонт на сградния фонд, стопанисван и управляван
    от ТУ-София - База Сливен.

7. Реконструкция и надстрояване на библиотека и информационен център
    на ТУ-София – груб строеж

6. Избор на Мобилен телефонен оператор за предоставяне на телекомуни -
    кационни услуги за нуждите на ТУ–София и изнесените звена

5. Основен и текущ ремонт на ДФВС, стопанисван и управляван
    от ТУ–София”

4. Основен и текущ ремонт на сгради в “Студентски общежития и столове”
    на ТУ–София”

3. Извършване на услуги – осигуряване на самолетни, автобусни и влакови
    билети за превоз на пътници и багаж и хотелски резервации....

2. Основен и текущ ремонт на ПГ по КТС град Правец, включващт дейностите
    по закупуване на газови горелки, проектиране и изпълнение на
    газификация на сградите, стопанисвани от Професионалната гимназия
    за компютърни технологии и системи, град Превец

1. Основен и текущ ремонт на сградния фонд, стопанисван и управляван
    от Технически Университет - София