ЗОП - 2013 г.

32. Доставка на компютърна техника, периферия и компоненти за компютри, организиране и провеждане на събития, изработка, отпечатване и публикуване на информационни и рекламни материали в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-3.1.08-0023 „Усъвършенстване на системата за управление на Технически университет – София (ТУ-София)“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
    Документацията е публично достъпна от 21.12.2013 до 16 ч. на 04.02.2014г.
    - Решение за прекратяване на процедура по обособена позиция 2


31. Доставка на компютърна техника, средства за презентация, тонер касети за лазерни принтери, организиране на семинари и изработка, отпечатване и публикуване на информационни и рекламни материали в изпълнение на дейностите по Договор № BG051PO001-3.1.07-0023 „Актуализиране на образователни програми за бакалавър, магистър и магистър-изравнително обучение след професионален бакалавър и други професионални направления в областта на Компютърното и софтуерното инженерство по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
    Документацията е публично достъпна от 21.12.2013 до 16 ч. на 10.02.2014г.

    - Решение за прекратяване на процедура по обособени позиции 1 и 2
    - Решение за прекратяване на процедура по обособени позиции 3

30. Доставка на компютърни конфигурации, преносими компютри, тонери за лазерни принтери, книги и учебници (учебна литература, тематична развойна литература) и дейности по публичност за изпълнение на дейностите по проект BG051PO001-4.3.04-0045 „Развитие на електронни форми за дистанционно обучение в областта на съвременни индустриални технологии за нуждите на учебния процес на МТФ при ТУ-София”
    Документацията е публично достъпна от 21.12.2013 до 16 ч. на 29.01.2014г.
    - Решение за прекратяване на процедура по обособени позиции 1, 2, 5 и 8


29. Доставка на компютърна техника, средства за презентация, тонери за лазерни принтери и организиране и провеждане на събития, изработка, отпечатване и публикуване на информационни и рекламни материали в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-3.1.07-0048 „Актуализиране на учебните планове и програми на специалностите във ФЕТТ, ФТК и МТФ на ТУ- София и създаване на нова съвместна магистърска специалност в съответствие с потребностите на пазара на труда“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
    Документацията е публично достъпна от 21.12.2013 до 16 ч. на 06.02.2014г.
    - Решение за прекратяване на процедура по обособена позиция 3


28. Доставка на компютърно оборудване и периферия, доставка на аудио и видео техника, организиране и провеждане на събития и семинари, изработване, отпечатване и публикуване на информационни и рекламни материали и създаване на уеб сайт, доставка на образователна литература“ в изпълнение на договор № BG051PO001-4.3.04-0048 „Център за електронно дистанционно обучение и услуги за придобиване на академични и професионални езикови умения и компетенции към ДЧЕОПЛ на ТУ-София
    Документацията е публично достъпна от 21.12.2013 до 16 ч. на 28.01.2014г.

- Уведомление за отваряне на ценовите оферти - 05.03.2014

    - Решение за прекратяване на 1 и 2 обособена позиция


27. Доставка на тонери за копирни машини и тонери за лазерни принтери за нуждите на Технически университет – София
    Документацията е публично достъпна от 20.12.2013 до 16 ч. на 21.01.2014г.

- Уведомление за отваряне на ценовите оферти - 07.04.2014

26. Доставка на компютърна техника и периферия, доставка на тонери за лазерни принтери, организиране и провеждане на събития (работни срещи, кръгла маса на конференция и пресконференция), изработка, отпечатване и публикуване на информационни и рекламни материали“ в изпълнение на договор BG051PO001-3.1.07-0022 „Създаване и актуализиране на учебни програми за обучение на студентите в областта на управление на ресурси в предприятията“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
    Документацията е публично достъпна от 20.12.2013 до 16 ч. на 15.01.2014г.

    - Решение за прекратяване на обособена позиция 2
    - Решение за прекратяване на обособена позиция 3

25. Основен ремонт на учебни блокове на Технически университет – София
    Документацията е публично достъпна от 20.12.2013 до 16 ч. на 27.01.2014г.
      25.1. Писмо отговор от 24.01.2014 г. на въпроси към процедура № 25,
              зададени на 24.01.2014 г.


24. Доставка на компютърна техника и периферия, измервателни уреди, специализирана техника, тонер касети за лазерни принтери, образователна литература, изработка на брошури и организиране и провеждане на семинари, кръгла маса и сесии на конференции, в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-3.1.07-0018 „Сътрудничество с индустрията за подобряване обучението в Технически университет – София (ТУ-София) по измервателна техника и управление на качеството“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
    Документацията е публично достъпна от 18.12.2013 до 16 ч. на 20.01.2014г.

    - Решение за прекратяване на процедура по обособени позиции 1 и 4

23. Доставка на компютърна техника и периферия, презентационна и видео техника, специализирана техника, тонери за лазерни принтери, образователна литература, изработка на информационни материали, реклама в медиите, организиране на семинари и сесия на конференция и Уеб портал на проекта (разработване на мобилна динамична версия) в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-4.3.04-0058 „Иновационни форми за дистанционно обучение в Българските университети
    Документацията е публично достъпна от 17.12.2013 до 16 ч. на 14.01.2014г.


22. Доставка на тонери за копирни машини и лазерни принтери, мастилници за принтери, дизайн, предпечатна подготовка, рекламни материали за публичност, конференции и семинари“ в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-3.1.09-0006 „Система за кариерно развитие на академичния състав на Технически университет - София (СиКРАС-ТУС)
    Документацията е публично достъпна от 14.12.2013 до 16 ч. на 24.01.2014г.
    - Решение за промяна


21. Доставка на 5 /пет/ осна прецизна система за високоскоростно фрезоване с ултразвукови колебания тип „ултразвуков СНС обработващ център“ в изпълнение на дейностите по договор BG161PO003-1.2.04-0037-С0001 „Инфраструктура за бързо дигитално изграждане и материализиране на персонални костни и зъбни импланти“ с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България
    Документацията е публично достъпна от 11.12.2013 до 16 ч. на 20.01.2014г.


20.Транспортиране и охрана на ценни пратки и товари за нуждите на Технически университет – София и негови поделения
      20.1. Писмо отговор от 05.11.2013 г. на въпроси към процедура № 20,
              зададени на 04.11.2013 г.
      20.2. Писмо отговор от 06.11.2013 г. на въпроси към процедура № 20,
              зададени на 05.11.2013 г.
      20.3. Писмо отговор от 21.11.2013 г. на въпроси към процедура № 20,
              зададени на 19.11.2013 г.
    Документацията е публично достъпна от 22.10.2013 до 16 ч. на 19.11.2013 г.
    - Решение за промяна

    - Решение за прекратяване на процедура

19. Поддръжка и ремонт на асансьорни уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от Технически университет –София
    Документацията е публично достъпна от 08.10.2013 до 16 ч. на 08.11.2013 г.


18. Извършване на комплексни дейности по Разработване на централизирано електронно хранилище в електронна платформа за обучение Blackboard Learn™”; “Обучение на преподаватели, администрация и технически персонал за работа и поддръжка на платформа за електронно обучение Blackboard Learn™”; “Обучение на преподаватели за интерактивни начини на преподаване и създаване на електронни и мултимедийни образователни материали в платформа за електронно обучение Blackboard Learn™
    Документацията е публично достъпна от 04.10.2013 до 16 ч. на 04.11.2013 г.


17. Документация за участниците сключили рамкови споразумения през 2013 г. по реда на Закона за обществени поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТУ–София и неговите поделения"
      17.1. Писмо отговор от 02.10.2013 г. на въпроси към процедура № 17,
              зададени на 30.09. и 01.10. 2013 г.

    Документацията е публично достъпна от 26.09.2013 до 16 ч. на 04.10.2013 г.

16. Текущ и авариен ремонт на учебни сгради на ТУ – София
    Документацията е публично достъпна от 05.09.2013 до 16 ч. на 01.10.2013 г.
    - Решение за прекратяване на процедура


15. Основен ремонт на учебни блокове на Технически университет – София
    Документацията е публично достъпна от 20.08.2013 до 16 ч. на 18.09.2013 г.
    - Решение за прекратяване на процедура


14. Основен ремонт на сградите на факултет и колеж - Сливен към Технически университет – София
    Документацията е публично достъпна от 02.08.2013 до 16 ч. на 03.09.2013 г.


13. Доставка на ново моторно превозно средство (МПС) - автобус за нуждите на Технически университет – София
    Документацията е публично достъпна от 05.07.2013 до 16 ч. на 25.07.2013 г.


12. Извършване на строителни и монтажни работи в сградите на Филиала на Техническия Университет София в град Пловдив
    Документацията е публично достъпна от 02.07.2013 до 16 ч. на 22.07.2013 г.11. Текущ и авариен ремонт на Студентски общежития и столове (СОС) на ТУ – София
    Документацията е публично достъпна от 11.06.2013 до 16 ч. на 03.07.2013 г.
    - Решение за промяна


10. Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води от сградите на Технически университет – София на територията на всички звена на университета


9. Осигуряване на билети за самолет, влак, автобус, кораб за превоз на пътници и багаж и/или хотелски резервации при служебните командировки в чужбина на преподавателите, служители, докторанти и студенти на Технически университет - София
    Документацията е публично достъпна от 28.05.2013 до 16 ч. на 19.06.2013 г.


8. Доставка на природен газ за Професионална гимназия по Компютърни системи и технологии – гр. Правец и за Колеж по енергетика и електроника – база Ботевград към Технически университет – София
    - Решение за прекратяване на втора обособена позиция


7. Предоставяне на услуга за осигуряване на денонощна охрана – физическа защита чрез невъоръжен персонал, обслужване на система за видеонаблюдение и контрол на достъпа на студентски общежития бл. 2, 3, 4, 12, 13, 14, 16, 33, вх. а, 54 вх. а, б и в, 59, вх. а, б, в и г на Технически университет – София (ТУ-София), намиращи се в гр. София, Студентски град
    Документацията е публично достъпна от 13.05.2013 до 16 ч. на 10.06.2013 г.
      7.1. Писмо отговор от 11.06.2013 г. на въпроси към процедура № 7,
              зададени на 07.06.2013 г.


6. Доставка на нови настолни компютърни конфигурации, преносими компютри, компютърна периферия, монитори и компютърни компоненти за нуждите на НИС при Технически университет – София
    Документацията е публично достъпна от 8.05.2013 до 16 ч. на 27.05.2013 г.


5. Експериментално - изследователски системи за отопление, вентилация и охлаждане с възобновяеми енергийни източници на блок № 8 на Технически университет - София
    Документацията е публично достъпна от 24.04.2013 до 16 ч. на 21.05.2013 г.
      5.1. Писмо отговор от 20.05.2013 г. на въпроси към процедура № 5,
              зададени на 17.05.2013 г.4. Доставка, инсталация, обучение и поддръжка на специализиран софтуерен пакет за поточно излъчване и запис на минимум 150 видеоучебни материалa и разработка на софтуер за дистанционно и електронно обучение
    Документацията е публично достъпна от 15.04.2013 до 16 ч. на 17.05.2013 г.
      4.1. Писмо отговор от 20.05.2013 г. на въпроси към процедура № 4,
              зададени на 17.05.2013 г.3. Доставка на нови преносими компютри и монитори за нуждите на Технически университет – София
    Документацията е публично достъпна от 26.02.2013 до 16 ч. на 29.03.2013 г.
      3.1. Писмо отговор от 15.03.2013 г. на въпроси към процедура № 3,
              зададени на 12.03.2013 г.


2. Извършване на периодични доставки на хранителни продукти по предварително подавани заявки от ТУ-София и неговите поделения
    Документацията е публично достъпна от 30.01.2013 до 16 ч. на 01.03.2013 г.


1. Доставка на обзавеждане за бибилиотека, компютърни зали, лаборатории, учебни зали, общежития и офиси в Технически университет – София
    Документацията е публично достъпна от 21.01.2013 до 16 ч. на 14.02.2013 г.