ЗОП - 2014 г.

37. Доставки на канцеларски материали за нуждите на ТУ - София в изпълнение на дейностите по проект BG051PO001-3.3.06-0046 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на виртуалното инженерство и индустриалните технологии (на основание сключени през 2013 г. рамкови споразумения по реда на ЗОП с наименование „Извършване на периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ТУ - София и неговите поделения”).
    Документацията е публично достъпна от 14.11.2014 г.
     - Протокол публикуван на 26.11.2014 г.
     - Заповед публикуван на 26.11.2014 г.
     - Договор по ОП 2, публикуван на 17.12.2014
     - Договор по ОП 3, публикуван на 17.12.2014


36. Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника за Технически университет – София и за проект BG051PO001-3.3.06-0046 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на виртуалното инженерство и индустриалните технологии”
    Документацията е публично достъпна от 30.09.2014 г.
      36.1. Отговори от 10.10.2014 г. на въпроси, постъпили в периода 6 – 9 октомври 2014г. към процедура № 36/2014
      36.1. Отговор от 15.10.2014 г. на въпрос, постъпил на 14.10.2014г. към процедура № 36/2014
     - Протокол II част, публикуван на 11.11.2014 г.

     - Протокол (по чл. 72 от ЗОП), публикуван на 02.12.2014 г.
     - Заповед за класиране на участниците, публикувана на 02.12.2014 г.

35. Проектантски услуги за проект, прилагащ мерки за енергийна ефективност (финансиран от НДЕФ, съгласно Национална схема за зелени инвестиции) на 4-ти учебен блок на Технически университет – София
    Документацията е публично достъпна от 25.09.2014 г.
     - Протокол II-ра част (по чл. 68, ал. 8 от ЗОП), публикуван на 05.12.2014 г.


34. Доставки на канцеларски материали за нуждите на ТУ - София в изпълнение на дейностите по Договор № BG051PO001-4.3.04-0044 „Формални и неформални електронни форми за дистанционно обучение по „Компютърни науки“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
    Документацията е публично достъпна от 18.09.2014 г.


33. Документация за сключване на конкретен договор за Доставка на канцеларски материали за нуждите на Технически университет – София по проект № BG051PO001-4.3.04-0058 "Иновационни форми за дистанционно обучение в Българските университети” (на основание сключени през 2013 г. рамкови споразумения по реда на ЗОП с наименование „Извършване на периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ТУ - София и неговите поделения”).
    Документацията е публично достъпна от 08.09.2014 г.


32. Извършване на периодични доставки на автомобилно гориво, гориво за отопление и гориво-смазочни продукти за нуждите на Технически университет – София и негови поделения
    Документацията е публично достъпна от 05.09.2014 г. до 10.10.2014 г.
     - Протокол - II-ра част / 23.10.2014

     - Заповед / 15.12.2014
     - Протокол / 15.12.2014
     - Решение за прекратяване на обособена позиция 2 / 15.12.2014

31. Документация за участниците, сключили рамкови споразумения през 2013 г. по реда на Закона за обществени поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ТУ - София и неговите поделения”
    Документацията е публично достъпна от 22.08.2014 г.


30. Документация за участниците сключили рамкови споразумения през 2013 г. по реда но ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет "Извършване на периодични доставки на хранителни продукти по предварително подадени заявки от ТУ-София и неговите поделения" по обособени позиции.
    Документацията е публично достъпна от 01.08.2014 г.
     - Заповед  / 15.10.2014
     - Протокол / 15.10.2014
     - Договор   / 17.12.2014


29. "Доставка на периферия и компоненти за компютри в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-3.1.08-0023 "Усъвършенстване на системата за управление на Технически университет – София (ТУ-София)" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и "Доставка на компютърно оборудване и периферия, доставка на аудио и видео техника" в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-4.3.04-0048 "Център за електронно дистанционно обучение и услуги за придобиване на академични и професионални езикови умения и компетенции към ДЧЕОПЛ на ТУ-София”по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
    Документацията е публично достъпна от 28.07.2014 г.
    - Решение за промяна от 11.08.2014 г.
    - Решение за прекратяване по обособена позиция 3.


28. Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадните води от сградите на Филиала на ТУ - София в град Пловдив
    Договаряне без обявление


27. Доставка на компютърно оборудване и периферия в изпълнение на проект BG051PO001-4.3.04-0042 "Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
    Договаряне без обявление
    Документацията е публично достъпна от 14.07.2014 до 16 ч. на 16.07.2014 г.


26. Извършване на текущи и аварийни строително - монтажни работи (СМР) за поддръжка на учебните корпуси на Технически университет - София
    Документацията е публично достъпна от 30.06.2014 до 16 ч. на 07.08.2014 г.
    - Решение за промяна от 11.07.2014 г.

     - Решение за обявяване класирането на участниците и участникът, определен за изпълнител - публикувано на 29.10.2014 г.
     - Протокол по чл. 72 от ЗОП, публикуван на 29.10.2014 г.

25. Извършване на строително-монтажни работи с цел основен ремонт на сградата на студентско общежитие блок № 16 на Технически университет - София
    Документацията е публично достъпна от 30.06.2014 до 16 ч. на 23.07.2014 г.
      25.1. Писмо отговор от 08.07.2014 г. на въпроси към процедура № 25,
             зададени на 04.07.2014 г.
    - Решение за прекратяване на процедура


24. Доставка на компютърна техника, средства за презентация, и тонер касети за лазерни принтери в изпълнение на дейностите по Договор № BG051PO001-3.1.07-0023 „Актуализиране на образователни програми за бакалавър, магистър и магистър-изравнително обучение след професионален бакалавър и други професионални направления в областта на Компютърното и софтуерното инженерство по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на компютърна техника Обособена позиция 2: Доставка на средства за презентация Обособена позиция 3: Доставка на тонер касети за лазерни принтери
    Документацията е публично достъпна от 30.06.2014 до 16 ч. на 01.08.2014 г.


23. Доставка на периферия и компоненти за компютри в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-3.1.08-0023 „Усъвършенстване на системата за управление на Технически университет – София (ТУ-София)“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
    Договаряне без обявление
    Документацията е публично достъпна от 27.06.2014 до 16 ч. на 10.07.2014 г.
    - Решение за прекратяване на процедура


22. Доставка на тонери за лазерни принтери в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-3.1.07-0048 „Актуализиране на учебните планове и програми на специалностите във ФЕТТ, ФТК и МТФ на ТУ- София и създаване на нова съвместна магистърска специалност в съответствие с потребностите на пазара на труда“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
    Договаряне без обявление
    Документацията е публично достъпна от 27.06.2014 до 16 ч. на 10.07.2014 г.


21. Доставка на тонери за лазерни принтери в изпълнение на договор BG051PO001-3.1.07-0022 „Създаване и актуализиране на учебни програми за обучение на студентите в областта на управление на ресурси в предприятията“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"
    Договаряне без обявление
    Документацията е публично достъпна от 27.06.2014 до 16 ч. на 10.07.2014 г.


20. Доставка на тонер касети за лазерни принтери в изпълнение на дейностите по Договор № BG051PO001-4.3.04-0044 „Формални и неформални електронни форми за дистанционно обучение по „Компютърни науки“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
    Договаряне без обявление
    Документацията е публично достъпна от 27.06.2014 до 16 ч. на 10.07.2014 г.


19. Доставка на презентационна и видео техника, тонери за лазерни принтери, образователна литература и Уеб портал на проекта (разработване на мобилна динамична версия) в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-4.3.04-0058 „Иновационни форми за дистанционно обучение в Българските университети”.
    Договаряне без обявление
    Документацията е публично достъпна от 27.06.2014 до 16 ч. на 10.07.2014 г.
    - Решение за прекратяване на процедура, позиции 1 и 4

18. Доставка на тонер касети за лазерни принтери в изпълнение на дейностите по Договор № BG051PO001-4.3.05-0022 Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
    Договаряне без обявление
    Документацията е публично достъпна от 27.06.2014 до 16 ч. на 10.07.2014 г.


17. Доставка на компютърно оборудване и периферия, доставка на аудио и видео техника “ в изпълнение на договор № BG051PO001-4.3.04-0048 „Център за електронно дистанционно обучение и услуги за придобиване на академични и професионални езикови умения и компетенции към ДЧЕОПЛ на ТУ-София
    Договаряне без обявление
    Документацията е публично достъпна от 27.06.2014 до 16 ч. на 07.07.2014 г.
    - Решение за прекратяване на процедура


16. Извършване на строителни и монтажни работи в сградите на Факултет и Колеж – Сливен към Технически университет – София
    Документацията е публично достъпна от 27.06.2014 до 16 ч. на 28.07.2014 г.


15. Извършване на строителни и монтажни работи в сградите на Филиала на ТУ – София в град Пловдив
    Документацията е публично достъпна от 27.06.2014 до 16 ч. на 28.07.2014 г.


14. Доставка на компютърна техника и периферия и тонер касети за лазерни принтери в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-3.1.07-0018 „Сътрудничество с индустрията за подобряване обучението в Технически университет – София (ТУ-София) по измервателна техника и управление на качеството“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
    Документацията е публично достъпна от 11.06.2014 до 16 ч. на 18.07.2014 г.


13. Доставка на компютърни конфигурации, преносими компютри, тонери за лазерни принтери, книги и учебници (учебна литература, тематична развойна литература) и изработка на уеб дизайн на сайт в изпълнение на дейностите по проект BG051PO001-4.3.04-0045 „Развитие на електронни форми за дистанционно обучение в областта на съвременни индустриални технологии за нуждите на учебния процес на МТФ при ТУ-София
    Документацията е публично достъпна от 30.05.2014 до 16 ч. на 01.07.2014 г.
      13.1. Писмо отговор от 27.06.2014 г. на въпроси към процедура № 13,
             зададени на 24.06.2014 г.
    - Решение за прекратяване на процедура, позиции 3 и 4


12. Доставка на мултимедини проектори с интерактивни дъски и изработка на рекламни материали“ в изпълнение на дейностите по проект BG051PO001-3.1.07-0063 - „Актуализиране на учебни програми по електротехнически специалности в ТУ-София в съответствие с изискванията на бизнеса
    Документацията е публично достъпна от 26.05.2014 до 16 ч. на 23.06.2014 г.
      12.1. Писмо отговор от 09.06.2014 г. на въпроси към процедура № 12,
             зададени на 05.06.2014 г.


11. Доставка на нови компютърни конфигурации, преносими компютри, компютърна периферия, монитори, компютърни компоненти, принтери и многофункционални устройства за нуждите на НИС при Технически университет – София
    Документацията е публично достъпна от 10.05.2014 до 16 ч. на 06.06.2014 г.
      11.1. Писмо отговор от 28.05.2014 г. на въпроси към процедура № 11
              зададени на 28.05.2014


10. Доставка на презентационна и видео техника, тонери за лазерни принтери, образователна литература и Уеб портал на проекта (разработване на мобилна динамична версия) в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-4.3.04-0058 „Иновационни форми за дистанционно обучение в Българските университети
    Документацията е публично достъпна от 25.04.2014 до 16 ч. на 19.05.2014 г.
    - Решение за прекратяване на процедура


9. Доставка на тонери за лазерни принтери, организиране и провеждане на събития (работни срещи, кръгла маса на конференция и пресконференция), изработка, отпечатване и публикуване на информационни и рекламни материали“ в изпълнение на договор BG051PO001-3.1.07-0022 „Създаване и актуализиране на учебни програми за обучение на студентите в областта на управление на ресурси в предприятията“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
    Документацията е публично достъпна от 14.04.2014 до 16 ч. на 07.05.2014 г.
      9.1. Писмо отговор от 08.05.2014 г. на въпроси към процедура № 9,
             зададени на 07.05.2014 г.
    - Решение за прекратяване на процедура по обособена позиция 1


8. Доставка на компютърно оборудване и периферия и изработка на печатни материали в изпълнение на проект BG051PO001-4.3.04-0042 „Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"
    Документацията е публично достъпна от 14.04.2014 до 16 ч. на 19.05.2014 г.     - Решение за прекратяване на процедура по обособена позиция 1


7. Доставка на специализиран инструментариум за видеоконферентна връзка, тонер касети за лазерни принтери и Организиране на семинари и изработка, отпечатване и публикуване на информационни и рекламни материали в изпълнение на дейностите по Договор № BG051PO001-4.3.04-0044 „Формални и неформални електронни форми за дистанционно обучение по „Компютърни науки“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
    Документацията е публично достъпна от 11.03.2014 до 16 ч. на 14.04.2014 г.     - Решение за прекратяване на процедура по обособена позиция 2


6. Доставка на компютърно оборудване, тонер касети за лазерни принтери и организиране на събития, изработка, отпечатване и публикуване на информационни и рекламни материали в изпълнение на дейностите по Договор № BG051PO001-4.3.05-0022 Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
    Документацията е публично достъпна от 11.03.2014 до 16 ч. на 14.04.2014 г.
      6.1. Писмо отговор от 14.04.2014 г. на въпрос към процедура № 6,
             зададен на 10 и 11.04.2014 г.
    - Решение за прекратяване на процедура по обособена позиция 2


5. Доставка на сървър, мултифункционално устройство и оригинални консумативи, принтер и оригинални консумативи, хард диск, комуникационен шкаф, непрекъсваемо захранване UPS, управляем комутатор, отпечатване и публикуване на рекламни материали, организиране и провеждане на семинари” в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-4.3.04-0053 „ПРОГРЕС-ФТК: Платформа за пеРсонализиране на Обучението с Гаранция за Растеж и Ефективно Самоусъвършенстване във Факултета по Телекомуникации
    Документацията е публично достъпна от 25.02.2014 до 16 ч. на 28.03.2014 г.
      5.1. Писмо отговор от 28.03.2014 г. на въпроси към процедура № 5,
             зададени на 27.03.2014 г.


4. Транспортиране и охрана на ценни пратки и товари за нуждите на Технически университет – София и негови поделения
    Документацията е публично достъпна от 25.02.2014 до 16 ч. на 25.03.2014 г.
      4.1. Писмо отговор от 21.03.2014 г. на въпроси към процедура № 4,
             зададени на 19.03.2014 г.


3. Доставка на компютърни конфигурации и периферия; доставка на копирна машина; организиране на семинари и конференции; изработване на рекламно-информационни материали, осигуряващи публичност и информираност при изпълнение на проект № BG051PO001-4.3.04-0040 “Развитие на дистанционен център за електронно бучение на инженерно-педагогически кадри
    Документацията е публично достъпна от 18.02.2014 до 16 ч. на 21.03.2014 г.


2. Доставка на обзавеждане за библиотека, компютърни зали, лаборатории, учебни зали, общежития и офиси в Технически университет - София
    Документацията е публично достъпна от 17.02.2014 до 16 ч. на 12.03.2014 г.
      2.1. Писмо отговор от 26.02.2014 г. на въпроси към процедура № 2,
             зададени на 25.02.2014 г.
      2.2. Писмо отговор от 06.03.2014 г. на въпроси към процедура № 2,
             зададени на 04.03.2014 г.


1. Доставка на нови настолни компютърни конфигурации, преносими компютри, компютърна периферия, монитори, компютърни компоненти, мрежово оборудване и многофункционални устройства
    Документацията е публично достъпна от 06.02.2014 до 16 ч. на 04.03.2014 г.
      1.1. Писмо отговор от 27.02.2014 г. на въпроси към процедура № 1,
             зададени на 26.02.2014 г.
      1.2. Писмо отговор от 28.02.2014 г. на въпрос към процедура № 1,
             зададени на 27.02.2014 г.